Anker vedtak om glassfiberavfall

Anker vedtak: Birkenes kommune anker Fylkesmannens vedtak om at kommunen ikke får deponere tørt avfall fra 3BFibreglass Norway AS på Rugsland glassfiberdeponi. – Vi mener det burde være mulig å få til en smidigere løsning, spesielt dersom man kan påvise at det ikke er forurensende avrenning fra dagens deponi, heter det i brevet til Fylkesmannen.

Anker vedtak: Birkenes kommune anker Fylkesmannens vedtak om at kommunen ikke får deponere tørt avfall fra 3BFibreglass Norway AS på Rugsland glassfiberdeponi. – Vi mener det burde være mulig å få til en smidigere løsning, spesielt dersom man kan påvise at det ikke er forurensende avrenning fra dagens deponi, heter det i brevet til Fylkesmannen.

Anker vedtak: Birkenes kommune anker Fylkesmannens vedtak om at kommunen ikke får deponere tørt avfall fra 3BFibreglass Norway AS på Rugsland glassfiberdeponi. – Vi mener det burde være mulig å få til en smidigere løsning, spesielt dersom man kan påvise at det ikke er forurensende avrenning fra dagens deponi, heter det i brevet til Fylkesmannen.

KOMMUNALT/MILJØ. Birkenes kommune har anket vedtaket fra Fylkesmannen, der kommunens søknad om å få deponere tørt glassfiberavfall på Rugsland avslås.
Glassfiberavfallet fra 3B Fibreglass AS er delt i to grupper, vått og tørt avfall. Tester og analyser har vist at det våte avfallet tilfredsstiller deponikravene, men at det tørre avfallet, med dagens produksjonsmetode, gir fare for utlekking av miljøgiften fenol og løst organisk karbon over gjeldende grenseverdier. Fylkesmannen ga derfor tidligere i vår tilbakemelding til kommunen om at deponering av tørt avfall var i strid med tillatelsen.

Ønsker en smidigere løsning

Nå mener Birkenes kommunes fagansvarlige for vann og avløp, Kjell Leon Andersen, at det bør la seg gjøre å få til en smidigere løsning.
– I den nye tillatelsen for deponiet, må 3B-Fibreglass lage et utkast til nytt måleprogram fra sigebrønnene som ligger rundt deponiet. Prøver skal tas hyppigere (hvert kvartal). Det vil i tillegg bli etablert nye testbrønner. Det vil selvfølgelig analyseres på det som har størst betydning for miljøet. Dersom disse prøvene er tilfredsstillende, viser det at avrenning fra dagens deponi, hvor det er deponert både tørt og vått glassfiberavfall i årevis, ikke har negativ innvirkning på miljøet eller overskrider aktuelle grenseverdier, skriver Andersen.
Andersen mener at 3B-Fibreglass bør kunne få tillatelse til å lagre tørt avfall på deponiet i et nødstilfelle hvis prøvene fra måleprogrammet viser tilfredsstillende resultater.
– Det tørre avfallet er nesten inert. Det ligger marginalt over inertverdiene for fenolindeks og løst organisk karbon, legger han til i brevet.

For stor belastning

Birkenes kommune viser til at det kan bli en stor belastning for 3B dersom mottakeren i Europa ikke lenger kan ta imot tørt glassfiberavfall. Det kan være aktuelt dersom kunden går konkurs, eller at bedriften legges ned på grunn av andre forhold.
– I og med at det er store kvanta (cirka 2 200 tonn per år), blir det en for stor belastning for bedriften dersom dette skjer. Bedriften lette etter mottaker i flere år før denne ble funnet. Det kan skje igjen, heter det i ankebrevet til Fylkesmannen.