Ukas leder: Lovbrudd og åpenhet

Det vakte en viss oppsikt i lokale og regionale medier da et varsel om tilsyn ved Valstrand skole ved en feiltakelse ble lagt ut på kommunens postliste i vår. Det at en skole blir gjenstand for tilsyn fra kommuneoverlegen er i og for seg ingen sensasjon. Det var snarere sakens innhold som gjorde den litt over gjennomsnittet interessant.

I brevet opplyste nemlig kommuneoverlegen at det hadde tilflytt ham informasjon om at en elev ved skolen var blitt holdt av en voksen ansatt og utsatt for vold, at en elev hadde sett TV-materiale med grovt seksuelt innhold på en av skolens PC’er sammen med en voksen ansatt og at en voksen ansatt hadde mottatt brev med delvis seksuelt innhold av en eller flere elever. At kommuneoverlegen i tilsynsvarselet først og fremst etterlyste rutiner for håndtering av avvik ved skolen, druknet litt i sakens mer pikante detaljer.

Nå har Fylkesmannens utdannings- og familieavdeling gjennomgått saken, som dreier seg om langt mer enn de påståtte hendelsene, og funnet Birkenes kommune skyldig i fire brudd på Opplæringsloven. Eksakt hva lovbruddene består i, vet vi ikke, ei heller hva Birkenes kommune og Valstrand skole konkret må gjøre for å rette opp lovbruddene. Til det er de delene av brevet fra Fylkesmannen som kommunen har valgt å offentliggjøre altfor generelle og lite konkrete.

Vi har altså ingen mulighet til å vurdere alvorlighetsgraden i lovbruddene, om det dreier seg om rutiner som enkelt kan komme på plass, eller om det dreier seg om svikt i grunnleggende faktorer som må ligge til grunn for en god drift av skolen.

I denne saken tror vi kommunen ville vært tjent med en smule større åpenhet. At det ikke offentliggjøres personopplysninger i en slik sak er en selvfølge. At så mye unntas offentlighet at saken framstår som ”Goddagmann økseskaft”, tror vi imidlertid verken skolen, kommunen som skoleeier eller brukerne – elevene og deres foreldre – er tjent med.

Foreldrene har krav på å vite om elevenes skolehverdag er slik den bør og skal være. De har også krav på å vite om kommunen skjøtter sine plikter som skoleeier etter de lover og regler som gjelder. Og gjør ikke kommunen det, bør foreldrene, og elevene for den saks skyld, få vite hva kommunen gjør feil og hva den må gjøre for å rette opp feilene. Og dersom kommunen er redd for hva lokalavisa måtte finne på å skrive, tør vi minne om at avisene gjennom Vær varsom-plakaten er pålagt strenge lover og regler for personvern, og de tilstreber vi oss å følge.