Må jobbe med mobberutiner

Illustrasjonsbilde trist guttUØNSKEDE TALL: I ungdomsundersøkelsen for skoleåret 2011-12 oppgir 37 % av 9. og 10.-klassingene i Birkenes at de har vært utsatt for mobbing. Tilsvarende tall i fjor var 40 %. Selv om de fleste svarer at de ikke blir mobbet lenger, oppgir nesten én av ti (9 %) at de fortsatt blir mobbet enten daglig, ukentlig eller månedlig. (Illustrasjonsfoto: Wikimedia/Ezagren)

OPPVEKST. Urovekkende mange ungdommer i Birkenes har de siste årene oppgitt at de har vært utsatt for mobbing. To av fem vet ikke hvor de skal henvende seg for å få hjelp.

Illustrasjonsbilde trist gutt

UØNSKEDE TALL: I ungdomsundersøkelsen for skoleåret 2011-12 oppgir 37 % av 9. og 10.-klassingene i Birkenes at de har vært utsatt for mobbing. Tilsvarende tall i fjor var 40 %. Selv om de fleste svarer at de ikke blir mobbet lenger, oppgir nesten én av ti (9 %) at de fortsatt blir mobbet enten daglig, ukentlig eller månedlig. (Illustrasjonsfoto: Wikimedia/Ezagren)

Helt på tampen av skoleåret kan SLT-koordinator Astrid Færden Gaare presentere resultatene fra skoleårets ungdomsundersøkelse i Birkenes.
Den rykende ferske rapporten, som nettopp er presentert for FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg) ved Valstrand skole, inneholder tall som forteller mye interessant om ungdommens fritidsvaner. Og det er slett ikke bare elendighet.

  • Det er en økning i antall ungdommer som deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Av de 127 som har svart, er det nesten 100 som oppgir dette.
  • Det er også færre som røyker. Og selv om alkoholbruken er omtrent som før, er det færre som har drukket flere ganger.

Urovekkende

Andelen ungdommer som oppgir at de har vært utsatt for mobbing har vært oppe i 37-40 % over flere år. Selv om de fleste svarer at de ikke blir mobbet lenger, oppgir nesten én av ti (9 %) at de fortsatt blir mobbet enten daglig, ukentlig eller månedlig.
– Det er urovekkende at så mange sier at de har blitt mobbet. Her må det gode rutiner til, og fokus på de psykososiale forholdene. Det gjelder både i undervisningen, i planer og rutiner. Skolen må ivareta elevers skoleliv best mulig, sier Færden Gaare.
Dersom man blir mobbet, utsatt for vold eller andre overgrep, skal man kunne be om hjelp. Men over en tredjedel av ungdommene (39 %) vet ikke hvor de skal henvende seg.
SLT-koordinatoren sier at hun har fått signaler fra skolesjefen om at det nå skal jobbes med å få gode rutiner på plass. Skolen har plikt til dette ut fra opplæringslovens § 9, som kan regnes som elevenes “arbeidsmiljølov”. I § 9 a heter det at for eksempel at skolen skal “… aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet”.
Høye tall
Skolesjef Geir Svenningsen synes umiddelbart at tallene er høye. Han forteller at temaet vil få oppmerksomhet framover, og at det systematiske arbeidet med skolens psykososiale miljø skal styrkes.
– Dette innebærer både systemarbeid og holdningsarbeid. Ved at folk vet hva de skal gjøre, blir det en endring i praksis. Når det blir vanskeligere å mobbe vil færre gjøre det. Da tror jeg også holdningene vil endres, forklarer Svenningsen.
Han bekrefter at arbeidet som må gjøres også har sammenheng med et generelt behov for få på plass gode rutiner for oppfølging og dokumentasjon.

Trivselsprogrammet

Det såkalte trivselsprogrammet har vært gjennomført med hell over flere år på Birkeland skole. Der utdannes elever til “trivselsagenter” som skal legge til rette for aktiviteter og passe på at medelever har det bra i friminuttene.
– Jeg tror at barn, også store barn, som har det artig og er i aktivitet, mobber mindre. Derfor vurderer vi sterkt å innføre trivselsprogrammet også på de andre skolene i kommunen, inkludert Valstrand, forteller skolesjefen.
Svenningsen knytter også fremtidige tiltak til kommunens uttalte strategi – «Tidlig innsats».
– I likhet med andre kommuner, har det nok vært gjort en del feil også i Birkenes. Vi har for eksempel ikke vært tøffe nok i forhold til mobberne og få stoppet dem, sier Svenningsen.

Viser ikke hele bildet

Overfor BirkenesAvisa opplyser rektor Bjørn Knutsen at Valstrand skole har gjennomført en egen intern mobbeundersøkelse i tillegg til ungdomsundersøkelsen.
I følge rektor kommer det her fram andre resultater når det gjelder mobbeproblematikken. Knutsen vil komme tilbake med utfyllende kommentarer.