Lensmannskontorene utarmes

Ved nyttår ble Birkenes lensmannskontor fratatt myndigheten til å utstede våpenløyve og behandle utlendingssaker. Myndigheten til å utstede pass forsvant for lenge siden. Nå må du til Grimstad eller Kristiansand for å fornye bæretillatelsen for jaktrifla di. Er du fra India eller Kosovo og ønsker besøk fra hjemlandet, må du til politistasjonen i Kristiansand for å få ordnet papirene.

Fra og med 15. april er åpningstiden ved Birkenes lensmannskontor redusert fra fire til to dager per uke. På grunn av lav bemanning og omlegging av turnustjenesten kan imidlertid ikke lensmannskontoret holde åpent mer enn én dag i uka fram til den nye lensmannen er på plass, en gang i løpet av sommeren.

Denne åpenbare utarmingen av det lokale lensmannskontoret til tross; lederen for Sand driftsenhet hevder hardnakket at det ikke er snakk om en sniknedleggelse av Birkenes lensmannskontor. Det har vi vondt for å forstå. Når de lokale lensmannsfolkene fratas stadig flere oppgaver og blir stadig mindre tilgjengelige for bygdefolket, kan det vanskelig oppfattes på annen måte.

For hvem har behov for et lensmannskontor uten verken tjenester eller folk? Og når birkenesingene har avfunnet seg med å måtte ta fri fra jobben en dag og reise til Kristiansand eller Grimstad for å få ordnet det de tidligere fikk ordnet på Birkeland i løpet av en halvtime, da vil Birkenes lensmannskontor kunne legges ned uten de store protestene fra lokalbefolkningen.

For ordens skyld: Vi ønsker ikke på noen måte å kritisere personalet ved det lokale lensmannskontoret. De opplever vi som svært serviceinnstilte og opptatte av å gjøre en best mulig jobb for lokalmiljøet. Problemet er at de ikke har tid til å gjøre jobben mellom kvelds- og helgevaktene på patruljetjeneste.

Vi har også en viss forståelse for utfordringene lederen for driftsenheten og politimesteren sliter med. De har begge en tilnærmet umulig oppgave med å få knappe budsjetter til å strekke til.

Men disponering av penger og mannskaper handler om prioritering, og det synes bare klarere og klarere at polititilbudet til bygdefolket bevisst nedprioriteres til fordel for byfolket. Politiledelsens forsikringer om hyppigere besøk av patruljebiler og opprettholdelse av det forebyggende arbeidet blir tomme ord når man ser at det motsatte er tilfelle.

Ordføreren i Birkenes varsler at Politiets medvirkning i det svært viktige SLT-samarbeidet vil bli tatt opp i Knutepunkt Sørlandet. Det kan være en god innfallsvinkel til å be politimesteren se på bemanningen ved lensmannskontorene på nytt. For uten bemanning blir det lite av både forebyggende og annet politiarbeid.