Mystisk fiskedød i Monebekken

Fskedød i Monebekken

Fskedød i Monebekken

Et tjuetalls laks og sjøaure ligger med buken i været i kulpene nedover langs bekken på Vestre Mollestad. Årsaken til fiskedøden er ukjent.

— Det var fredag i forrige uke at jeg gikk lags bekken og fikk øye på fisken, forteller Steffen Bergstøl i Birkenes Sportsfiskerforening til BirkenesAvisa.

Han talte til sammen omkring tjue døde fisk, og observerte omtrent like mange levende.

Bergstøl er en ivrig sportsfisker, og sammen med andre medlemmer av sportsfiskerforeningen har han god oversikt over de beste gytebekkene i nedre del av Tovdalselva. Søndag dro medlemmer av sportsfiskerforeningen tilbake til bekken, men denne gangen så de bare 6-7 voksne fisk i live.

Varslet Fylkesmannen

Jan Terje Arnesen varslet deretter fiskeforvalter Dag Matzow hos Fylkesmannen. Mandag rykket Matzow ut sammen med Arild Pfaff fra Statens Naturoppsyn.

— Vi så også den døde fisken, men vet foreløpig ikke hva som er årsaken, sier Matzow.

Det ble tatt prøver av gjellene til fisken og vannprøver fra bekken. Prøvene vil bli analysert med tanke på blant annet pH og aluminium.

Fylkesmannen har tatt kontakt med Birkenes kommune, som er rette instans for akutt forurensning av denne typen.

Teknisk sjef Siren Frigstad bekrefter at de har mottatt meldingen fra Fylkesmannen.

— Vi tar saken alvorlig, og vil sette i gang undersøkelser med det aller første, sier hun til BirkenesAvisa.

Skjellsand

Saken er foreløpig litt av et mysterium, men én mulig årsak som både Matzow og Bergstøl nevner, er at lass med skjellsand dumpet i elva kan ha ført til store mengder finfordelte småpartikler i vannet. Partiklene kan igjen ha lagt seg på gjellene til fisken slik at den kveles.

Skjellsandkalking er den vanligste behandlingen for å bedre gyteforholdene i bekker med surt vann. I Tovdalselva er det Nedre Tovdal Fiskelag som står for bekkekalkingen.

Monebekken

Fiskedød: Døde laks og sjøaure mellom én og tre kilo ligger spredt nedover i nedre del av Monebekken på vestre Mollestad.