– Kontrollutvalget vil sikre tillit og rett bruk

(Arkivfoto)

 

Birkenes kommune forvalter store ressurser. Det er viktig at innbyggerne får de tjenester de har krav på, og at ressursene forvaltes på en effektiv måte. Kontrollutvalgets viktigste oppgave er å sikre at innbyggerne har tillit til kommunen, og sikre effektiv og rett bruk av ressursene.

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for løpende kontroll og tilsyn med kommuneadministrasjonen. Kommunestyret velger medlemmene av kontrollutvalget og sørger for at utvalget har de ressurser som er nødvendige for å utøve kontrollfunksjonen.

I kontrollutvalget (2023-2027) sitter:

Sven Erik Forfang, SP, leder

Anna Brødholt, AP, nestleder

Karl Andraes Sollie, FrP

Øystein Lied, KrF

Cecilie Jordal, Uavh

Kontrollutvalget er ansvarlig for kontroll og tilsyn med hele den kommunale virksomheten, ikke bare administrasjonen, men også politiske utvalg og ordføreren. Kontrollutvalget har i utgangspunktet ikke tilsynsansvar overfor kommunestyret, men utvalget kan uttale seg dersom kommunestyret har truffet, eller er i ferd med å treffe, et vedtak som vil være ulovlig. Kontrollutvalget kan i tillegg kontrollere om saker til kommunestyret er tilstrekkelig utredet. Kontrollutvalget overprøver ikke politiske prioriteringer.

Kontrollutvalget skal:

  • påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at revisjonsmerknader blir fulgt opp
  • påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak
  • påse at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll og at merknader blir fulgt opp
  • gi uttalelse til kommunens årsregnskap

Det er kun kommunestyret som kan pålegge kontrollutvalget oppgaver. Det er imidlertid mulig for andre å henvende seg til kontrollutvalget, så som innbyggere og ansatte i kommunen, men det er kontrollutvalget selv som vurderer om henvendelsen skal behandles av utvalget. Møtene i kontrollutvalget er normalt åpne for alle.

Som grunnlag for sitt arbeid, gjennomfører kontrollutvalget i hver kommunestyreperiode en risiko- og vesentlighetsanalyse for å avdekke mangler og svakheter som kan føre til avvik innenfor kommunens virksomhetsområder. Denne analysen danner grunnlaget for hvilke områder som skal underkastes forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

I sitt arbeid har kontrollutvalget bistand fra Kontrollutvalgssekretariatet for Vestfold, Telemark og Agder og fra Sørlandet kommunerevisjon.

Kontrollutvalget håper gjennom sin virksomhet med kontroll, forbedringsarbeid og læring å kunne være med på å sikre tillit til den kommunale forvaltningen samt rett og effektiv bruk av ressursene.

 

Sven Erik Forfang

Leder av kontrollutvalget

 

___________________

Leserinnlegg