Kommunen er negativ til at skolen på Herefoss blir malt på dugnad

(Foto: Privat)

Folkevalgt fra Herefoss, kommunestyremedlem Anders Snøløs Topland (Sp), har nå sendt inn en interpellasjon til ordføreren om bygdas egne innbyggere får lov til å male opp skolen utvendig. Det er 30 år siden sist den ble malt. Snøløs Top0land ber nå om ei rask avklaring.

– Det har i lengre tid vært ønskelig fra Herefossingene å få malt opp Herefoss skole. Dagens malingslag er nærmere 30 år og ble gjort som sommerjobb av ungdom på 90-tallet. Malingen er nå så slitt at gulfargen som ble malt over på 90-tallet nå skinner igjennom rødmalingen (se vedlagte bilder).

(Foto: Privat)

Fargen smitter også av, vedlegger bilde av et lett 10 cm drag med hvit serviett, tenk hvordan en bunadsskjorte kan se ut ved kontakt med veggen. Og det er ubehandlet treverk fra siste års utbedringer av tak som er helt ubehandlet, en kan spørre seg hvor lang tid tar det før dette råtner? Senest i foreldremøte denne uka ble frustrasjonen over byggets utseende tatt opp som tema.

(Foto: Privat)

– Herefossingene har selv sagt at de kan male skolen, som et bidrag i å holde den aktiv i bygda og av egeninteresse i å forskjønne området. Idrettslaget ønsket for en tid siden å konkretisere dette og sette i gang arbeidet, og kontaktet derfor kommunen med spørsmål om materiell (dvs maling mm), men ble da møtt med argumenter om at dette kunne være i konflikt med innkjøpsreglement og at sikkerheten ved arbeidet ikke blir ivaretatt.

– Med tanke på at dugnadsarbeidet «tar jobben» fra de som har rammeavtale på malearbeid, så er det jo slik at dette dugnadsarbeidet ikke gir inntekt til laget, men må sees som en gratis tjeneste til kommunen. Det gjennomføres også mye annet gratis dugnadsarbeid på kommunal eiendom i kommunen som således også da må være ulovlig dersom dette er et argument for at Herefossingene ikke kan male bygget selv. Materiellet kan vel uansett kjøpes over en rammeavtale selv om selve arbeidet gjøres på dugnad.

(Foto: Privat)

– Angående sikkerheten, så er dette naturligvis noe en skal ta på alvor. Men flere av de som vil være involverte i arbeidet har tilgang på godkjente stillaser og har nødvendige sertifiseringer for å sette opp slikt, slik at dette også skal være godt ivaretatt. Mye av det som en planlegger å male inneværende år har også en høyde på maks 3 meter over bakken, slik at risikoen uansett er liten. Planen er at en maler grendehusdelen i år, ettersom denne ikke er omfattet av ombyggingene knyttet til barnehage.

– Det er noe overraskende at dette fremstår vanskelig å gjennomføre, da en skulle tro at det grunnleggende må være positivt for kommunen å få et slikt vedlikehold kun til materiellkost, og at en heller bør se på hvordan eventuelle utfordringer kan løses slik at arbeidet kan gjennomføres. Kan ordfører besvare om det faktisk er mulig for Herefossingene å male skolen på dugnad? Dette slik at vi ivaretar kommunens bygningsmasse, unngår ødeleggelser av finstas og bidrar til at bygdas innbyggere ikke skjems over skolens utseende. Ettersom det hadde vært ønskelig å få gjort noe arbeid før «ferien tar oss», hadde det vært bra med en rask avklaring på dette spørsmålet.