Kommunedirektøren sier nei til ei mobil badstue ved Berse eller Elveplassen

MOBIL BADSTUE. Der er ei badstue plassert på en bilhenger, som det er søkt om å få plassere i kanten av Badeplassen i Berse eller i kanten av Elveplassen ved Flakkebrua. (Foto: Privat)

For noen måneder siden ble Birkenes kommune kontakta av Martine Holth Rønneseth, som ville forhøre seg om muligheten for å plassere ei av sine mobile badstuer i kanten av Elveplassen ved Flakkebrua. 22. mai skal søknaden behandles politisk i planutvalget.

Av planavdelinga i kommunen ble hun anbefalt «å vurdere Berse kontra Elveplassen med hensyn til gjeldende reguleringer».

SØKER. Gründer Martine Holth Rønneseth.

I sin søknad ba Holth Rønneseth om plasseringsmulighet for den ene badstua på en bilhenger, både i kanten av Badeplassen ved Berse og i kanten av Elveplassen.

– Vår visjon er å fremme gode helseopplevelser gjennom varme- og kuldeeksponering og å legge til rette for enkel tilgang til friluftsliv. Vi ønsker derfor å søke om midlertidig dispensasjon for å plassere en mobil badstue ved Elveplassen og Berse. Den mobile badstuen på hjul vil minimere inngrep i naturen og tillate enkel flytting mellom de to områdene.

– Vi tror at dette tiltaket vil oppmuntre flere til å utforske naturen og bli helårsbadere, noe som vil ha betydelige helsefordeler. Badstuen vil kunne bidra til et mer helhetlig opplevelsestilbud i samspill med aktivitetstilbudet både i Berse og på Elveplassen. Dette vil berike områdets attraktivitet og tiltaket vil ikke privatisere området, men heller gjøre strandsonen mer tilgjengelig og medføre en økt bruk for alle innbyggerne og besøkende i kommunen.

Nå er det opp til de folkevalgte i kommunens planutvalg å avgjøre om innbyggerne skal få glede av ei badstue ved sentrums nærmeste badeplasser.

– Saken legges frem for politisk behandling i planutvalget fordi det søkes dispensasjon fra byggeforbud langs vann og vassdrag i kommuneplanens arealdel, opplyses det i sakspapira til utvalgets møte onsdag 22. mai.

Administrasjonen og kommunedirektøren er klar på at de folkevalgte bør si nei til dispensasjonen.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

– I medhold av plan- og bygningsloven § 19-3 gis det avslag på søknad om midlertidig dispensasjon fra arealformålet friområde i reguleringsplanen for Birkeland sør 1 (planID 20170002), landbruk i reguleringsplanen for Birkeland vest (planID 19780001) og byggeforbud langs vann og vassdrag i kommuneplanens arealdel (planID 20170005) for plassering av badstue på gnr. 88 bnr. 20 og 334.

– Avslaget begrunnes med at vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd, ikke er oppfylt:

– Tiltaket tilsidesetter hensynene bak allmennhetens tilgang og bruk av statlig sikra friluftsområder.

– Dispensasjonene skaper ikke forutsigbarhet eller langsiktige løsninger.

– Nasjonale og regionale interesser i form av at områdene er statlig sikra friluftsområder, blir vesentlig tilsidesatt.

– Ulempene tiltakene medføre for allmennheten, gjør at fordelene ikke er klart større enn ulempene.

I kommunedirektørens vurdering heter det blant anna:

– Det er stort sett de samme interessene bak arealformålet friområde og byggeforbudet langs vann. Derfor tas det en samlet vurdering av disse to dispensasjonsforholdene.

– Berse er et populært område på sommerstid. Området benyttes av kommunens innbyggere både til bading og strandopphold. Derfor har plassen stor betydning for allmennhetens rekreasjon.

Kommunedirektøren mener ifølge sakspapira at ei mobil badstue ikke vil tilsidesette naturhensynet, men at den er i konflikt med å sikre allmennhetens friluftslivsutøvelse.

– Berse er markert som et svært viktig naturområde i Miljødirektoratets naturbasekart, som er rik med kulturlandskapsjø. Det er opplyst i søknaden at det er en mobil badstu på hjul, og den vil derfor ikke medføre større inngrep i naturen. Kommunedirektøren vurderer at tiltaket ikke vil tilsidesette naturhensynet.

– Når det gjelder friluftsliv, er område markert som svært viktig friluftsområde i Miljødirektoratets naturbasekart. Videre er området statlig sikra friluftsområde. Utgangspunktet for statlig sikrede friluftsområder er at de er sikret for allmennhetens friluftslivsutøvelse. Kommunedirektøren vurderer at en badstue med bookingløsninger og brukerbetaling strider imot dette.

VED BERSE. Sånn kan utsikten bli fra ei mobil badstue plassert ved Badeplassen i Berse. (Foto: Utesauna /montasje av BA med tillatelse)

I et intervju med BA 24. april uttalte søker Martine Holth Rønneseth følgende:

– Sommeren er jo lavsesong for bruk av badstue. Og det er viktig også for meg å ikke fortrenge allmennheten.

Nylig sa Lillesand formannskap ja til at kommunedirektøren kunne forhandle fram en avtale med Holth Rønneseth om plassering av badstue i byens indre gjestehavn.

Denne uka sa planutvalget i Vennesla ja til at Holth Rønneseth får plassere mobil badstue på stranda ved Ludefladen, etter befaring og anbefaling fra kommunedirektøren.

Også i Grimstad ser det positivt ut for å få plassert ei av hennes badstuer. Der ønsker kommunen velkommen flere aktører og flere badstuer.

Holth Rønneseths driver sine badstuer gjennom sitt firma Smeigedag Sauna.