Kommunedirektøren foreslår på ny utbygging av kulturskolens lokaler

(Arkivfoto)

I fjor vedtok Birkenes kommunestyre en utvidelse av Kulturarenaen ved Valstrand. Torsdag 30. mai kommer saken imidlertid opp til ny behandling.

Det viste seg etter at kommunestyret hadde gjort sitt vedtak, at elever og ansatte ved Valstrand skole ikke var gitt muligheten til medvirkning i forkant av prosessen. Det skulle de ha hatt, opplyses det i de nye sakspapira.

– Etter kommunestyrets vedtak, ble planene sendt til Valstrand skole, tidlig i august. Det ble avholdt møter mellom enhetene, kort tid etter skolestart, der blant annet plan for bruk av lokalene ble diskutert. Først i midten av oktober ble det tydeligere for ansatte ved skolen, hvordan utbyggingen var planlagt. De oversendte da et varsel på at de ikke hadde fått medvirke, og at saksgrunnlaget i den politiske saken ikke var korrekt. Dette medførte at kommunedirektøren i samforståelse med politisk ledelse, bestemte å stoppe prosessen.

Under budsjettbehandlinga før jul i fjor fikk kommunedirektøren i oppdrag av kommunestyret å undersøke et mulig samarbeid med Folkehøgskolen Sørlandet, som et alternativ til utvidelse av Kulturarenaen ved Valstrand. Etter gjennomført møte ble det klart at Folkehøgskolen ikke hadde tilstrekkelig med lokaler for utleie.

Birkeland frikirke kom på banen med et innspill om å kunne bruke deler av deres lokaler. Også dette ble skrinlagt, fordi det ville forutsette ei ganske stor ombygging.

Også ei ombygging og utvidelse av gamle Valstrand skole, har tidligere vært vurdert. Men dette alternativet ble vurdert å være for kostbart.

(Illustasjon: Birkenes kommune)

Nå anbefaler kommunedirektøren et påbygg på 250 kvadratmeter mot nord på dagens Kulturarena.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret opprettholder vedtak i sak 054/23 og godkjenner oppstart av ombygging og utvidelse av kulturarenaen i henhold til alternativ 1.

2. Prosjektets budsjettramme justeres opp med en estimert prisvekst på kr 700.000 inkl. mva. Total økonomisk budsjettramme blir kr. 14.000.000 inkl. mva.

3. Prisøkning finansieres med økt låneopptak på kr. 560.000 og kr. 140.000 i mva. kompensasjon.

– I tråd med oppdraget, ble det igangsatt en prosess for å gi elever, foresatte og ansatte ved Valstrand ungdomsskole, mulighet til å komme med innspill og medvirkning i forhold til forslag 1, opplyser det i sakspapira.

– Elevene har kommet med skriftlig innspill via elevrådet, der de beskriver hva de ønsker ivaretatt.

– Ansatte er tydelig på at ingen av alternativene de er forelagt, er aktuelle. De mener at det tar for mye av skolegården og at dagens utearealer er viktig for elevmiljøet.

– FAU støtter i stor grad det ansatte ved ungdomsskolen mener.

Fra kulturskolen er det gitt uttalelser fra samarbeidsutvalget og fra ansatte på de tre ulike alternativene for påbygging av dagens lokaler.

– Alternativ 1 er det foretrukne, da dette best svarer opp de behovene kulturskolen har. Det pekes på viktigheten av nærhet til de største grunnskolene i Birkenes.

– Det er en stor fordel for BLINKs elever og foresatte, at undervisning i størst mulig grad kan legges i SFO tid og tid like etter skoleslutt. Det å ha BLINK plassert i nærhet til skole, gir trygghet for elevene, ved at aktivitetene er i et kjent miljø med trygge fysiske rammer.