Fortsatt ingen avklaring på hvor kulturskolen skal være

Det kom fram få overraskelser da kommunestyret behandla saken om utbygging av kulturskolen. Som i formannskapet, endte det med et vedtak som utsatte behandlinga av saken.

Et forslag fra Odd Gunnar Tveit (FrP) fikk kun partiets to egne stemmer.

– Kommunestyre sier nei til utvidelse av kulturskolen på nåværende tidspunkt, men vil ta saken opp igjen så snart økonomien tillater det.

De øvrige folkevalgte vil ha fortsatt framdrift i saken, sjøl om de utsatte behandlinga av den i denne omgang. De vil at ei nedsatt arbeidsgruppe skal levere en rapport med anbefalinger til formannskapets møte 23. oktober.

Et nytt, siste punkt i kommunestyrets vedtak, er at Ronny Thomassen (Ap) og Anders Snøløs Topland (Sp) ble valgt inn som politiske representanter i den nye arbeidsgruppa. Det var Gyro Heia (Sp) som fremma dette siste punktet, og som ble enstemmig vedtatt.

Her er kommunestyrets vedtak, som fikk 19 stemmer:

1. Utsatt vedtak om kulturskolens lokalisering: Formannskapet utsetter beslutningen om hvor kulturskole skal være. Dette gir rom for en grundigere vurdering av alternativene og involvering av lærere og elever på Valstrand skole og kulturskolen.

2. Nedsatt arbeidsgruppe: Birkenes Kommune oppretter en ny arbeidsgruppe bestående av representanter fra lærerkollegiet, kulturskolen og andre relevante parter. Gruppen skal utforske alternative utbyggingsmuligheter på dagens kulturskole og vurdere disse i samarbeid med representanter fra kommunedirektøren.

3. Fokus på trivsel og læringsmiljø: Arbeidsgruppen skal spesielt vurdere hvordan eventuelle endringer vil påvirke trivsel og læringsmiljø for både elever og ansatte.

4. Rapport og anbefalinger: Arbeidsgruppen skal levere en rapport med anbefalinger til formannskapet innen andre møterunde – høst 2024.

5. Investeringsramme: opprinnelig investeringsramme legges til grunn, men utvalget ser på muligheter for frie midler innenfor nåværende budsjett

6. Ronny Thomassen og Anders Snøløs Topland velges som medlemmer til arbeidsgruppen.

Kommunedirektøren nådde gjennom møterunden ikke fram med sitt forslag til vedtak, som gikk ut på ei utbygging av dagens lokaler til kulturskolen ved Valstrand.

Opptak av hele kommunestyrets møte med ordskifter ligger tilgjengelig på Youtube på internett.