– Fire veier var ikke ferdig satt innen 1. november

(Arkivfoto)

I sist møte i kommunestyret fikk Silje Bjørnarå Drangsholt og Høyre svar på partiets interpellasjon om manglende setting av brøytestikker.

Høyre:

– Brøytestikkene skal være satt før beredskapstiden begynner, 1 november. Eksempelvis ble det 7. desember 2023 satt brøytestikker manuelt på Topplandsheia og Engebu.

Spørsmål 1:

– Hvorfor var ikke alle stikkene satt på de kommunale veiene innen 1 november?

Svar:

– På grunn av ressurssituasjonen i løpet av høsten ble ikke kommunen ferdig med stikkesettingen som planlagt. Kommunen ble nødt til å omprioritere ressurser på grunn av utfordringer med flom.

Spørsmål 2:

– Hvor mange kommunale veier var ikke stikkesatt innen 1. november 2023?

Svar:

– Fire veier var ikke ferdig satt innen 1. november.

Spørsmål 3:

– Når var alle veier ferdig stikkesatt?

Svar:

– Stikksettingen var ferdig til 7. desember. Det presiseres at kommunen har hatt dialog med brøytemannskapene knyttet til dette, men det er selvsagt sterkt beklagelig at dette ikke var klart som planlagt.

Spørsmål 4:

– Hvor mange veier ble stikkesatt manuelt og hvor mange veier ble kommunens stikkesetter tatt i bruk?

Svar:

– Det er de nevnte veiene i punkt 2 hvor vi satte stikkene manuelt.

Spørsmål 5:

– Og hvorfor ble ikke kommunens stikkesetter tatt i bruk på alle kommunens veier?

Svar:

– Noen ble satt manuelt på grunn av snø og vanskelig forhold. For å være sikker på at stikkene ble satt riktig sted langs veien var vurderingen av vi måtte stikkesette de siste manuelt for å unngå at stikkene ble satt for langt ut på veiskulderen.

Spørsmål 6:

– Hvor mange stikker totalt har blitt satt på de kommunale veiene (oktober til desember 2023), og hvor mange timer har gått med til dette arbeidet?

Svar:

– Totalt ca. 4000 stikker. Vi regner at ca. 400 av disse ble satt manuelt. Det meste ble da satt med stikkesetter, men noen ble satt manuelt på grunn av snø og vanskelig forhold. Dette gjelder de nevnte fire veiene i punkt 2.

– Som kjent i budsjettprosessen jobbes det med å få på plass et tidføringssystem hvor ulike typer arbeid registreres for hele teknisk forvaltning og drift. Dette er ikke på plass på vei enda, men dette vil bli implementert.

Høyre:

– Om snøfallet vi opplevde i januar hadde kommet før alle veiene var ferdig stikkesatt, ville sikkerheten for sjåførene vært svært redusert og krav til HMS ikke tilfredsstillende. Første snøfall for vintersesong 2023/2024 kom i oktober.

Spørsmål 1:

– Hvor mange avvik har blitt meldt inn via SJA angående manglene stikker? Og hvordan har disse avvikene blitt fulgt opp?

Svar:

– Kommunen har ikke fått noen meldinger om utfordringer knyttet til manglende stikk fra de vi har kontrakt med.

Spørsmål 2:

– Evt, hvordan er mangel på innmeldte avvik på manglene stikker fulgt opp?

Svar:

– Det vises til forrige punkt.

Høyre:

– Arbeidsoppgaver vei og vedlikehold.

– I kommunestyret i desember stilte Høyre et spørsmål ift stillingen kommunen har til veivedlikehold. Administrasjonen svarte opp med at de ikke kunne uttale seg om enkeltpersoner. Det er fullt forståelig, men spørsmålet var ikke rettet mot enkeltperson. Vårt spørsmål var hvilke arbeidsoppgaver det er som ligger til arbeidsinstruksen for ansatte på vei og vedlikehold i vinterhalvåret, altså fra oktober til april. Vi spør ikke om hvordan arbeidsoppgavene blir utført.

– Spørsmålet kom i etterkant av administrasjonens budsjettforslag hvor de ønsket å øke ytterligere stillingsprosent til vegvedlikehold.

Svar:

– Birkenes kommune benytter ressursene vi har på veiområdet til en rekke forskjellige oppgaver for å vedlikeholde og sette kommunale veier i stand. Eksempler på oppgaver som gjennomføres i vinterhalvåret er:

– Rydding av vegetasjon langs vei, kryss osv.

– Rydding av snø.

– Strøing.

– Gjennomgang av beredskaps og nødutstyr.

– Forefallende arbeid (hvis det for eksempel kommer store snømengder, eller er perioder med mye nedbør hvor det er behov for rensing av stikkrenner osv).

– Forebyggende vedlikehold maskinelt utstyr.

– Deltagelse i gjennomføring av investeringsprosjekter ved oppgradering av veier.

– Oppgaver i samarbeid med vaktmestertjenesten.

– Når det gjelder forslag til økning i stillingsprosent må det ses i sammenheng med at det generelt er for lite ressurser til veiområdet for å holde veier i den stand som beskrives i «Hovedplan vei». Den økte stillingsressursen var ment å ses i sammenheng med vaktmestertjenesten hvor det var ønskelig å få til en kombinasjonsstilling for å bruke stillingsressursene på en best mulig måte.