Martine ønsker å plassere mobil badstue ved Berse og Elveplassen

SØKER. Gründer Martine Holth Rønneseth i Smeigedag Sauna.

Martine Holth Rønneseth i Randesund satser gjennom sitt firma Smeigedag Sauna å etablere badstue-tilbud langs kysten av Sørlandet. Men ikke bare langs kysten. For ei tid siden kontakta hun Birkenes kommune om å få plassere ei mobil badstue på Elveplassen ved Flakkebrua.

6. mars svarte kommunen henne på henvendelsen.

– Birkenes kommune stiller seg positive til tiltaket.

– Fra vår planavdeling anbefales det å vurdere Berse kontra Elveplassen med hensyn til gjeldende reguleringer.

(Foto: Utesauna /montasje av BA med tillatelse)

BA inviterte mandag denne uka Martine Holth Rønneseth og kommunens kulturleder Wenche Flaa Eieland til en prat nede på Badeplassen ved Berse. Wenche har gjennom mange år lyktes i arbeidet med å få til forskjønning av den gamle badeplassen i bygda, og gjøre den enda mer attraktiv.

Berse viser seg fra sitt vakreste denne morgenen, blikk stille og speilblank under en blå vårhimmel.

Martine forteller om hvorfor hun er så opptatt av dette med badstuer.

– Det startet med at jeg ble rammet av long covid i 2021, som gjorde at jeg ble sengeliggende 20 timer i døgnet i fire måneder. Ei venninne dro meg med ut på isbading, og jeg ble også introdusert for badstue. Jeg merket stor effekt av både de mentale og de fysiske helsefordelene, og sakte, men sikkert kom jeg meg på beina igjen. Kombinasjonen av kaldt og varmt har vist seg å være ideell for meg.

(Foto: Privat)

Hun sa opp jobben som toppleder i privat næringsliv, og etablerte firmaet sitt Smeigedag Sauna.

Martine er så å si ferdig utdanna badstue-master, nå mangler bare sertifikatet.

I Lillesand har kommunedirektøren nylig anbefalt formannskapet å stemme for Martines søknad om å få plassere ei ganske stor badstue på en flåte ved gjestebrygga i indre havn. I Grimstad ser det positivt ut for å få plassert ei badstue på Gundersholmen ute ved Oddensenteret. I Vennesla ligger det nå til rette for plassering på stranda ved Ludefladen.

Martine er tydelig på at hun syns det er flott nede ved Berse, og at det ville vært fint om det kunne trilles ned ei badstue i kanten av stranda her – plassert på en bilhenger.

– Mitt mål er å få flere mennesker ut også om høsten og vinteren, ikke bare på sommeren.

– Jeg er positiv til tiltaket, men skeptisk til plasseringa, sier Wenche.

– Området her ved Badeplassen er et statlig sikra tiltak, altså mer enn et LNF-område. Personlig er jeg skeptisk til å ha ei badstue her i perioden mai til september.

– Sommeren er jo lavsesong for bruk av badstue. Og det er viktig også for meg å ikke fortrenge allmennheten, sier Martine.

Først tenkte Martine at Elveplassen var det mest aktuelle området å få plassert ei mobil badstue her på Birkeland. Men som nevnt var det kommunen som anbefalte henne å vurdere Badeplassen ved Berse.

Gjennom vinteren blir Badeplassen fast brukt til isbading.

– Vi har fått henvendelse fra isbadere, som har spurt om vi kan sette opp badstue, forteller Wenche.

– Men jeg ser ikke at kommunen har økonomi til det nå. Og heller ikke mulighet til å følge opp.

Finansieringa av tilbudet med mobil badstue ligger i salg av enkeltbilletter og månedskort til faste brukere.

I søknaden fra Smeigedag Sauna til Birkenes kommune, uttrykkes det:

– Vår visjon er å fremme gode helseopplevelser gjennom varme- og kuldeeksponering og å legge til rette for enkel tilgang til friluftsliv. Vi ønsker derfor å søke om midlertidig dispensasjon for å plassere en mobil badstue ved Elveplassen og Berse. Den mobile badstuen på hjul vil minimere inngrep i naturen og tillate enkel flytting mellom de to områdene.

– Vi tror at dette tiltaket vil oppmuntre flere til å utforske naturen og bli helårsbadere, noe som vil ha betydelige helsefordeler. Badstuen vil kunne bidra til et mer helhetlig opplevelsestilbud i samspill med aktivitetstilbudet både i Berse og på Elveplassen. Dette vil berike områdets attraktivitet og tiltaket vil ikke privatisere området, men heller gjøre strandsonen mer tilgjengelig og medføre en økt bruk for alle innbyggerne og besøkende i kommunen.

Ved Elveplassen ser Martine for seg at plassering kan være bortover mot gapahuken.

16. april sendte kommunen brev til Agder fylkeskommune, og ba om uttalelse for plassering av badstue ved Berse og Elveplassen.

– Birkenes kommune har mottatt søknad om midlertidig dispensasjon for å plassere to små badstuer ved Elveplassen eiendom gnbr 88/20 og ved Berse eiendom gbnr 88/334. Det følger av søknaden at badstuene skal plasseres i en tilhenger og minimerer derfor inngrepet i naturen og er enkel å flytte.

– Område på Berse som omsøkt tiltak ønsket å bli plassert er regulert til friområde med hensynsone bevaring naturmiljø. Området er også markert som båndleggingssone i reguleringsplanen. Tiltaket får også kortere avstand til vassdraget og plasseres i et område som er stor betydning for friluftsaktivitet.

– Når det gjelder Elveplassen (gbnr 88/20), ble området omfattet av reguleringsplanen Birkeland vest og er regulert til landbruksformål med hensynsone bevaring naturmiljø i kommuneplanen. Område som tiltenkt badstue ønskes plassert, blir også berørt av sikringssone «område for grunnvannsforsyning». Tiltaket får også kortere avstand til vassdraget enn 50-meter.

Kommunen har bedt om å få en uttalelse fra fylkeskommunen innen fire uker.

Saken skal til politisk behandling i planutvalget i Birkenes kommune 22. mai.