Kommunedirektøren bekrefter at det er fakturert for høye gebyrer

(Arkivfoto)

Til kommunestyrets møte sist uke hadde Silje Bjørnarå Drangsholt (H) sendt inn en interpellasjon knytta til at det er sendt ut fakturaer med for høye gebyrer i plan- og byggesaker.

Blant annet stilte hun spørsmål om kommunedirektøren var klar over at de manglet vedtak på gebyrsatsene i prislista?

 

1. Hvorfor ble ikke samtlige gebyrer lagt frem for behandling i sak 123/23?

Svar:
– I sak 123/23. Kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan 2024-2027, ble det lagt frem gebyrer for samtlige gebyrområder, inkludert plan- og byggesak. Ny gebyrforskrift for plan og byggesak inkludert ny prismal, ble behandlet i samme møte. Altså var ikke ny prismal vedtatt tidligere. Av denne grunn, kunne ikke ny prisliste utarbeides i forbindelse med økonomi- og handlingsplan. Prislisten som ble vedtatt 14.12.23, er basert på fjorårets prismal.

– Etter at ny forskrift for plan og byggesak ble vedtatt ble denne sendt Norsk Lovtidend. Forskriften er gjeldende når denne kunngjøres der.

 

2. Hvorfor samsvarer ikke de foreslåtte korrigeringer fra 2023 til 2024 i sak 123/23 og administrasjonens prisliste som er lagt ut på kommunens hjemmeside for 2024?

Svar:
– I januar-24 er det sendt ut gebyrer basert på ny forskrift og den prismalen som ligger der. Her er det gjort feil. Prislisten som er vedtatt i økonomi- og handlingsplan er gjeldende inntil ny forskrift er kunngjort i Norsk Lovtidend, og inntil ny prisliste er vedtatt politisk, etter ny vedtatt prismal. Sak om ny prisliste legges frem i neste politiske møterunde.

– Konsekvensen av dette er at noen har fått et høyere gebyr enn det som er vedtatt i prislisten, og noen et lavere gebyr. Dette gjelder 5 fakturaer, og blir rettet opp.

 

3. Hvilke rutiner har kommunedirektøren for å ivareta at kommunedirektørens forslag til endringer som krever politiske vedtak, ikke blir iverksatt før forslagene er vedtatt? I verste fall kunne vi i denne saken ha risikert å feilfakturere søkere i et helt år om ikke dette ble oppdaget.

Svar:
– Det er beklagelig at dette har skjedd. Kommunedirektøren har rutine for fullført saksbehandling/oppfølging av politiske vedtak og rutinen vil bli kontrollert og eventuelt korrigert.

 

4. Var kommunedirektøren klar over at de manglet vedtak på gebyrsatsene i prislisten som ble lagt ut og tatt i bruk? Eller var kommunedirektøren ikke klar over dette før hun ble gjort oppmerksom på det 1. februar?

Svar:
– Kommunedirektøren ble oppmerksom på dette 1. februar.

 

5. Hvordan vil kommunedirektøren forhindre at lignende skjer igjen?

Svar:
– Kommunedirektøren vil tilstrebe å legge frem saker som har budsjettmessige konsekvenser for gebyrene i tide, så disse kan innarbeides i ny prisliste for kommende år.

 

Svar ble som vanlig gitt av ordføreren.