Krass kritikk og tydelige vedtak fra Statsforvalteren i mobbesaken

Statsforvalteren har konkludert i mobbesaken: – Skolen har ikke fulgt godt nok med på elevens opplevelse av skolemiljøet, har ikke oppfylt plikten til å gripe inn, har ikke oppfylt plikten til å varsle skoleeier, har ikke undersøkt nok for å finne ut hva som ligger bak elevens opplevelse, har ikke satt inn tiltak som har vært egnet til å bedre elevens opplevelse av skolemiljøet og ikke vist hvordan elevens beste er lagt til grunn ved valg av tiltak.

Tirsdag 25. januar fortalte Birkenesavisa om mammaen «Grethe» sine opplevelser – «Vondt å se eget barn med skader etter vold på skolen».

Hun har ved flere anledninger uttrykt at hun føler å stange hodet i veggen i møte med skolen og skoleeier Birkenes kommune.

Onsdag denne uka ble mobbing tema i kontrollutvalget på kommunehuset. «Grethe» spurte om å få være til stede. Det fikk hun lov til.

Men sånn ble det ikke. «Grethe» ble forhindra.

Hun ble denne dagen oppringt fra skolen, etter at en medelev hadde tatt kvelertak på barnet hennes i skoletimen inne i klasserommet. Læreren fortalte «Grethe» at det ikke var assistent til stede da voldsutøvelsen skjedde. Hendelsen skjedde seks dager etter at Statsforvalteren fatta sine tydelige vedtak i saken.

I et leserinnlegg i bavisa.no i dag skriver «Grethe» om nye opplevelser mot barnet hennes på skolen.

Birkenesavisa har valgt å fortsatt anonymisere mammaen «Grethe», barnets navn og klassetrinn, fordi dette er en fortsatt pågående mobbesak med voldsutøvelse.

Etter mobbing på skolen av barnet hennes over lang tid, helt tilbake fra 2019, ble «Grethe» mer og mer fortvila.

Seint på kvelden 13. januar sendte en fortvilet «Grethe» en e-post om mobbe- og voldsopplevelsene hennes barn var utsatt for til Statsministerens kontor (SMK). De varsla umiddelbart Politiet i Oslo. Tidlig neste formiddag ble «Grethe» oppringt av politiet i Agder. Hun ble forespeilet hva de kunne gjøre.

«Grethe» valgte å anmelde skolen. Nylig var hun i politiavhør.

26. januar i år sa kommunedirektør Anne Stapnes i formannskapets møte, at «noe er gått galt i denne saken».

16. februar uttalte kommunens folkehelsekoordinator Knut Simen Kirkeholmen til Birkenesavisa, at «mobbing medfører en svært forhøyet risiko for psykiske helseplager».

«Grethe» har lenge ønska å få konkrete svar fra ledelsen både på skolen og skoleeier Birkenes kommune på hvorfor ikke barnet hennes får det trygt på skolen.

Allerede 8. desember i fjor kontakta hun Statsforvalteren i Agder. Nylig kom svarene, med tydelige vedtak fatta 24. februar.

Birkenesavisa har fått tilgang til dokumentet.

Innledningsvis skriver Statsforvalteren:

– Birkeland skole har ikke oppfylt aktivitetsplikten etter opplæringsloven paragraf 9 A-4. Skolen har ikke gjort det som med rimelighet kan forventes for å oppfylle xxxxxxs rett til et trygt og godt skolemiljø.

Opplæringsloven paragraf 9-4 lyder:

– Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll)

– Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet.

Her er punktene i Statsforvalterens vedtak:

  1. Skolen har ikke fulgt godt nok med på elevens opplevelse av skolemiljøet.
  2. Skolen har ikke oppfylt plikten til å gripe inn.
  3. Skolen har ikke oppfylt plikten til å varsle skoleeier.
  4. Skolen har ikke undersøkt nok for å finne hva som ligger bak elevens opplevelse.
  5. Skolen har ikke satt inn tiltak som har vært egnet til å bedre elevens opplevelse av skolemiljøet.
  6. Skolen har ikke vist hvordan elevens beste er lagt til grunn ved valg av tiltak.

I Statsforvalterens gjennomgang knytta til punkt 3, «plikten til å varsle rektor og skoleeier», står det om skolens redegjørelse:

– Om plikten til å varsle rektor har skolen dokumentert at kontaktlærer varslet rektor skriftlig om at xxxxxxx hadde sagt at han «ikke ville leve lenger» på grunn av situasjonen rundt medeleven 28. september 2021. Skolen har også dokumentert at assisterende rektor i etterkant av dette har varslet rektor 2. november 2021 om at det har vært et par nye hendelser mellom elvene.

– I skolens redegjørelse fremkommer det at rektor ga kommunalsjefen en kort orientering 3. desember 2021 om at det var laget en aktivitetsplan for xxxxxx og at det hadde skjedd nok en hendelse i løpet av planperioden. Rektor tok også kontakt med kommunalsjefen for å informere om at det var kommet henvendelse fra Statsforvalteren om å få opplysninger vedrørende saken. Dette er ikke dokumentert.

Vi har stilt ordfører Gyro Heia (Sp) følgende spørsmål:

– Med tanke på alvorlighetsgraden i denne saken, opplevelsene til dette barnet over lang tid, har du som ordfører blitt varsla på riktig måte og riktig tidspunkt av kommunalsjefen og kommunedirektøren?

– Jeg synes det er vanskelig å si noe om tidspunkt for når jeg som politisk leder skulle blitt varslet, da dette er en avveining ut fra hvilke behov og tiltak som settes inn ut over hva som er delegert ansvar til kommunedirektøren. Jeg som ordfører ble første gang gjort oppmerksom på denne saken etter å ha blitt kontaktet av foresatt til barnet medio januar 2022. Ordfører fikk i etterkant av dette en generell orientering fra administrasjonen hvordan det jobbes i Birkenes skolene med saker som knytter seg til paragraf 9-A, svarer Gyro Heia.

Her er Statsforvalterens krav til Birkenes kommune:

– Statsforvalteren pålegger Birkenes kommune å sørge for at Birkeland skole gjør følgende:

– Skolen må utarbeide en ny og oppdatert aktivitetsplan for xxxxxxx. Valgene av tiltak må skolen gjøre på grunnlag av faglige vurderinger, i samarbeid med xxxxxxx, foresatt samt andre aktuelle samarbeidspartnere i saken. Aktivitetsplanen må tydelig angi en oppdatert beskrivelse av hva den helt konkret er ment å løse. Det må også fremkomme når tiltakene samlet sett skal gjennomføres, hvem som er ansvarlig for gjennomføringen, og når tiltakene skal evalueres.

– Skolen må legge oppdaterte undersøkelser og analyser til grunn for å vurdere hva som er egnede tiltak i den nye planen. Eleven må høres i forbindelse med utarbeidelse av tiltakene. Elev og foresatte skal ha mulighet til å medvirke i prosessen, samt delta på evalueringen av planens tiltak.

– Det er Birkenes kommune som skoleeier som er ansvarlig for at vedtaket blir gjennomført.

Og kommunen har ifølge Statsforvalteren lite tid på seg.

– Vedtaket skal iverksettes straks. Statsforvalteren ber om en tilbakemelding fra skoleeier om hvordan skolen har gjennomført påleggene innen 18. mars 2022.

Vi har videre spurt ordfører Gyro Heia:

– Med tanke på alvorlighetsgraden i denne saken, opplevelsene til dette barnet over lang tid, har du tillitt til at rektor på Birkeland skole er rett person til å skape et godt og trygt miljø for alle skolens elever?

– Jeg mener jeg det blir prinsipielt feil av meg å kommentere spørsmål knyttet til enkeltansatte i Birkenes kommune. Kommunestyret som skoleeiere har delegert myndigheten for personalansvar nedover til kommunedirektøren, derfor blir det feil av en ordfører å kommentere på et slikt spørsmål, svarer Gyro Heia.

Rektor ved Birkeland skole opplyser fredag til Birkenesavisa at han vil vurdere om han kan og vil svare på spørsmål i saken over helga. Det samme gjelder kommunalsjefen og kommunedirektøren.

2. februar i år var mobbesaken oppe som interpellasjon i kommunestyrets møte. Det var kun tre av de 21 folkevalgte som ba om ordet i saken.