Ordfører Gyro Heia svarer i leserinnlegg: – Jeg er ikke din motstander Syvert Fossdal

(Foto: Birkenes kommune)

Det er av og til slik at man velger hvilke briller man tar på seg når man leser eller betrakter ulike hendelser eller leserinnlegg. De brillene man tar på resulterer i den opplevelsen man sitter igjen med. Akkurat som du har dine briller på ut fra hvordan du opplever at jeg som ordfører har håndtert saken, så kjenner jeg etter å ha lest leserinnlegget ditt Syvert, på et behov for å fortelle hvordan jeg med mine briller ønsker å gi tilbakemeldinger og kanskje noen oppklarende betraktninger fra min side.

Du etterlyser en ordfører og politikere som står opp for innbyggerne i Birkenes som sliter med psykisk vansker og rus problematikk. Du undrer deg over at ingen av oss politikere har stått frem med våre tanker om disse innbyggerne. At vi kanskje ikke har sprunget ned lokalene til Birkenesavisa for å fortelle hva vi har gjort det siste halvåret, tenker jeg kanskje i ettertid var dumt, siden du med flere ikke har fått med dere hva som faktisk har skjedd det siste halve året i kommunestyret. Jeg benytter derfor denne sjansen til å svare opp ditt leserbrev for å redegjøre og opplyse om hvor vi står akkurat nå.

Du skriver at politikerne ikke har prioritert å bedre boforholdene i Smedens Kjerr. Dette mener jeg ikke er riktig fremstilt. Og jeg skal fortelle hvorfor. Etter at jeg ble kjent med situasjonen i Smedens Kjerr har jeg gjentatte ganger tatt grep. Det første jeg gjorde var å be om en grundig befaring sammen med kommunens enhetsleder, vaktmester og boligansvarlig. Det jeg fikk se var mildt sagt uverdig og trist. Som ordfører kjente jeg på et stort ansvar for å få dette belyst. Jeg tok med meg formannskapet på befaring med Lillesands- Posten med i følget, for å vise hvor ille det står til med boligmassen, og jeg har videre til Fvn uttalt at disse boforholdene overhodet ikke er tilfredsstillende. Nettopp for å belyse den situasjonen og det ansvaret vi som politikere har overfor disse innbyggerne. Dette har ført til at ordfører sammen med kommunestyret i Birkenes det siste halve året har fattet to vedtak som sikrer at bosituasjonen skal bedres. Det første vedtaket i juni var å bestemme at vi skulle få et bemannet botilbud til personer med psykiske lidelser og rus. Det andre vedtaket var å sikre at det blir videreført på samme tomt. I kommende budsjett er det også nå lagt inn 16,5 millioner i investeringsbudsjettet til bemannet bolig, samt andre investeringer til vedlikehold for kommende år for at flere av de andre boligene i Smedens Kjerr skal utbedres. Så at politikerne nå ikke har prioritert boforholdene i Smedens Kjerr, synes jeg ikke gjenspeiler virkeligheten. At dette skulle vært gjort mye tidligere, er jeg helt enig med deg i.  Til tross for det er jeg glad vi har lykkes med å få dette opp på dagsorden med påfølgende vedtak som ivaretar disse innbyggernes boforhold fremover. Noe som har skjedd på under ett år fra jeg fikk ordførervervet.

Du viser til at lokallaget for Norsk forbund for utviklingshemmede ble referert til i kommunestyret. Det er helt riktig. De ba om et møte med meg dagen i forkant av kommunestyret med ønsker om at vi politikere skulle velge en annen tomt for det bemannede botilbudet enn der de står i dag. Jeg har stor respekt for både personer, lag og foreninger som ber om møter med meg og de synspunkter de fremmer i slike møter. I møtet forklarte jeg hva mitt standpunkt var og at jeg ikke ville stemme for å flytte disse boenhetene til et annet sted, til tross for at det var i strid med deres ønske. Men jeg ble bedt om å referere NFU`s syn på valg av boligtomt til kommunestyret, hvilket jeg gjorde.

Jeg har aldri ment å lyve om bakgrunnen for modulboligen (kontaineren) i Smedens Kjerr. Det jeg har opplyst om er det jeg har blitt fortalt og hele tiden trodd har medført riktighet. Men ut fra det du skriver kan det tyde på at jeg ikke kjenner til hele historien. Men hva skulle det vel tjene meg å lyve om noe slikt? Så jeg vil bare beklage at jeg ikke hadde den samme kunnskap som deg, og at du dermed opplevde at jeg løy. Det har aldri vært min hensikt.

Hvorfor svarte jeg i Fvn at jeg opplever at Birkenes kommune har et godt tilbud til innbyggerne med rus og psykisk helse utfordringene? Mitt svar til Fvn var ikke avgrenset til kun å gjelde boforholdene, men det omfattet også de øvrige tjenester vi har i vår lille kommune, som «Det gode selskap», frivillighetssentralen, tjenestene som gis fra ressurssenteret fra de ansatte innen rus og psykisk helse og FACT teamet for å nevne noe. Flere kommuner jeg kjenner til kan ikke vise til et like bredt tilbud, men jeg er glad vi har det vi har nå, så kan vi selvfølgelig bli enda bedre. Både i forhold til å prioritere nok menneskelige ressurser til å følge opp disse innbyggerne etter normal arbeidstid, og ikke minst et likeverdig tilbud for de det gjelder i hele kommunen.

Videre skriver du at jeg kanskje bør komme meg mer ut å ta kontakt over en kaffikopp å snakke direkte med innbyggerne dette gjelder. Det gjør jeg gjerne og har allerede gjort det flere ganger. Det er kanskje ufint av meg å være så direkte, men jeg føler for å balansere ditt leserinnlegg litt. For slik du skriver fremstår jeg som en ordfører som strør salt i sår, ikke bryr meg, eller evner å prioritere disse innbyggerne. Men jeg kontaktet også deg i begynnelsen av august for å få mer innsikt og kunnskap om dine tanker. Og respekterte deg da du svarte at tiden ikke var moden enda, men at du ville kontakte meg innen en ukes tid. Tiden har gått og i mellomtiden har jeg fortsatt å jobbe for å sikre at kommunestyret i Birkenes jobber for å gjøre det som kreves for å få bedre boforholdene i fremtiden, jeg har stilt opp på to intervju i avisene pluss dette leserinnlegget knyttet til boforholdene i Smedens Kjerr. I tillegg har jeg forsikret meg om at brukerorganisasjoner som representerer denne brukergruppen deltar i arbeidsgruppen som skal utarbeide hvordan det nye bemannede botilbudet skal utformes. Til slutt har jeg sammen med representanten for Mental helse i fellesrådet vært pådriver til å få enhetsleder og kommunalsjef til å orientere om hvordan tjenester og situasjonen i kommunen for personer med rus og psykiske lidelser blir ivaretatt.

Jeg kan ikke tvinge meg innpå deg eller andre, men jeg har strukket ut en hånd, og jeg håper du med flere griper den. Så mener jeg fortsatt det jeg har sagt tidligere, om at min dør og min telefon alltid er åpen for de som har innspill eller opplevelser de mener jeg som ordfører bør kjenne til.

Avslutningsvis vil jeg gi deg ros. Noe som sikkert av flere blir tatt for å være skrevet for å være politisk korrekt å skrive i en sak som denne. Men jeg mener av hele mitt hjerte hvert ett ord. Din kamp Syvert, dine ord og engasjement for disse innbyggerne har jeg stor forståelse og respekt for. I dagens samfunn er det viktig at noen gir dem en stemme i det offentlige rom, noe jeg håper du fortsetter med også fremover. Jeg er sikker på at når vi får til en prat når du er klar, så vil vi begge se, med våre briller at vi er helt på samme side. For jeg er ikke din motstander, jeg er din medspiller når det kommer til å kjempe for disse menneskene!

_________________________________

Med vennlig hilsen ordfører, Gyro Heia
LESERINNLEGG