Nytt leserinnlegg fra Dagfinn Topland: Helsekonsekvensutredningen – et spill for galleriet?

 

     Man må spørre hvorfor en helsekonsekvensutredning ble gjennomført. Det er flere selvmotsigelser og andre forhold som burde har blitt belyst. Her er noe av de viktigste.

     Rapporten sier i innledningen: «I gjennomgangen av kjente studier er det i all hovedsak tatt utgangspunkt i en avgrenset forståelse av begrepet helse som omfatter målbare og uttalte helseplager, da trivsel angår forhold som det i praksis er umulig å dokumentere på systematisk vis».

    Det er påfallende at rapporten tre ganger i innledningen og ti ganger senere setter fokus på naboenes negative holdninger som en stor del av problemet.

    Det er påfallende at rapporten diskuterer hvordan den laver rotasjonshastigheten på de store turbinene fremstår som mindre forstyrrende i forhold til de opprinnelige små som hadde høyere rotasjonshastighet. De har ikke brydd seg med å regne på hvor mye mer synlig den større høyden representerer, for mitt vedkommende økes synlig areal med «propell» fra ca 80000m2 til 120000m2.

     I bestillingen fra RWE til Norconsult står det:

    RWE har avklart med BK at HKUen kan gjennomføres basert på støy- og visualiseringenanalysene som er dokumentert i konsekvensutredningen (KU-en).

     Her legger utbygger, RWE, med sterke interesser i saken, klare føringer for hvilket bakgrunnsmateriale som skal benyttes. Da blir det ikke en uavhengig 3. part. Har helsekonsekvensutredningen overhode noen verdi når det ikke skal utføres eget arbeid og vurderinger?

     Dette blir spesielt problematisk når det er Stromvind (Der RWEs Martin Westin sitter i styret), ikke Meventus, som har laget skyggekastrapporten.

     RWE fikk selv begrense helsekonsekvensutredningen slik de ønsket. I sammendraget står følgende tekst.: «Mulige helsekonsekvenser er i tråd med oppdragsbeskrivelsen avgrenset til effekter forårsaket av støy, skyggekast og visuell påvirking fra turbinene.»

     En ny finsk undersøkelse fra VTT brukes i utredningen som «bevis» på at lavfrekvent støy ikke er noe problem. Det Norconsult ikke forteller er at gjennomsnitt avstand fra en vindturbin til deltakere i VTT undersøkelsen er 6.6 km! (Jeg bor under 1/3 av denne avstanden fra første turbin) VTT rapporten sier også at lydnivået innomhus, 1.5 km fra en vindturbin blir å sammenligne med det man har i urbane strøk. Hvorfor utelates disse fakta fra helsekonsekvensutredningen?

     I bestillingen fra RWE til Norconsult er det spesifisert at RWE skal ha rapporten noe tid før Birkenes kommune. Dette stilte jeg spørsmål ved og fikk følgende svar fra RWEs representant Kjell Rune Nakkestad:

     «Dine antydninger om påvirkning av Norconsult ift HKU, er på alle måter helt utelukket». Mailen avsluttes med:

     «Rapporten ble levert seint fredag i uke 25 til RWE og Birkenes kommune. Den ble gjennomgått med Birkenes kommunes ledelse mandag i uke 26, og presentert i Folkemøtet samme kveld.»

     Det stemmer at RWE fikk en mail med en rapport fredag kveld og videresendte denne ca 10 minutter senere til kommunen. Det er en ubehagelig hake ved dette for RWE. I mailen, som dokumentet var vedlagt, der står det:

«Oversending av rapport

Hei!

Jfr. dialog tidlegare i dag, med m.a. kommentar på rapportutkastet vårt av i går/natt.

Etter avtale med vår Einar Berg sender eg vedlagt rapportutgåve for bruk.

God helg!

Med venleg helsing      »

     Det er dermed hevet over enhver tvil at Kjell Rune Nakkestad på vegne av RWE har gjennomgått og gitt sine kommentarer til rapporten FØR den siste, endelige rapporten ble sent fredag kveld. Påstanden om at han ikke har sett Helsekonsekvensutredningen før fredag kveld er derfor ikke riktig.

     Det er underlig at ingen i Birkenes kommune, hverken i administrasjonen eller folkevalgte har lest rapporten med et kritisk blikk. Kan mangelen på respons ha en sammenheng med den famøse smøreturen i Blindleia mindre enn en uke før rapporten ble presentert i folkemøtet?

     Min mening er, basert på at rapporten ikke følger egne retningslinjer om å holde seg til fakta, at Helsekonsekvensutredningen må underkjennes. 

 

______________________

Dagfinn Topland
Leserinnlegg