Må åpnes klokt

Oppstart i barnehager og skoler.

Mandag forrige uke åpnet barnehagene og i denne uka er det skolefritidsordningenes (SFO) og skolenes tur, først ut er 1.-4. trinn og deler av den videregående opplæringa. Etter å ha vært mer eller mindre stengt siden 12. mars skal samfunnet nå nærme seg en situasjon nærmere normalen. Dette må gjøres på en klok måte.

I forbindelse med åpningen av barnehagene og skolene har det blitt utarbeidet tre veiledere om smittevern. De er litt ulike, men bygger på den samme argumentasjonen. Vi betrakter disse veilederne som en form for kontrakt mellom myndigheter, ansatte, foreldre, barn og elever som har til hensikt å skape trygghet for alle. Det innebærer at det stilles andre krav til driften i barnehagene og skolene nå enn det gjorde før pandemien traff oss. Hensynet til smittevern må gå hånd i hånd med det pedagogiske arbeidet. Vi får tydelige signaler fra våre tillitsvalgte om at dette puslespillet er svært krevende å legge.

Vi erfarer at mange kommuner har redusert åpningstiden denne første uken barnehagene er åpne. Det er en klok beslutning og vi anmoder på det sterkeste om at perioden med redusert åpningstid forlenges. Det vil være helt nødvendig svært mange steder dersom veilederen skal følges, barna skal få den stabile voksenkontakten det legges opp til, helt nødvendig pedagogisk planlegging skal skje og smittevernhensyn skal tas.

I skolen vil det være behov for flere lærere svært mange steder. Det legges opp til mindre grupper av elever, mer utetid og rutiner for hygiene og ekstra renhold for å nevne noe. Mange skoler har også store utfordringer knyttet til tilgjengelige arealer. Det vil kreve ekstra ressurser.

Veilederne angir ganske tydelig hvor mange barn det skal være per voksen i barnehagen, og antall elever per lærer i skolen. I tillegg legger den til dels sterke føringer for økt renhold og hygiene. Det er fint, men må også følges opp i praksis. Da trenger sektoren flere hoder og flere hender. Hvis ikke vil de ansatte måtte gå på akkord med sin egen samvittighet hver dag i frykt for at smittevernet ikke overholdes eller at det pedagogiske tilbudet ikke er forsvarlig.

Regjeringen har uttalt at det er ønskelig med en gradvis og kontrollert åpning. På den måten skal det være mulig å sikre tid til forberedelser og smittevernfaglig trygg gjenåpning. Sammen, kontrollert og over tid, er regjeringens mantra. Det er klokt.

Klokskapen må også være å finne i de prosessene som nå foregår i barnehagene og skolene. Dette må ikke utvikle seg til å bli en konkurranse om å åpne mest mulig, fortest mulig. Bærebjelken i den norske modellen, partssamarbeidet, blir avgjørende i denne prosessen. God dialog mellom ansatte og arbeidsgivere, og vilje til å gjøre dette gradvis og kontrollert vil være nødvendig. Det er gjennom samarbeid at de beste tjenestene utvikles – også i uvanlige tider.

Ledere i skoler og barnehager har et stort og viktig ansvar i å ivareta alle som nå skal tilbake i skoler og barnehager. Lederne kan fort bli stående i en skvis mellom ulike behov som formidles, og de kan oppleve å bli presset til å gå på akkord både med det som ligger i veilederne og det de selv står for. Lederne skal vite at de har Utdanningsforbundet i ryggen i arbeidet med å følge veilederne.

De dyktige fagfolkene som jobber i barnehagen og skolen skal fortsette å jobbe der også etter denne krisen. Da må hverdagen gjøres så trygg og forutsigbar som mulig i denne uoversiktlige situasjonen.

Ottar Stordal

Fylkesleder Utdanningsforbundet Agder

Silje Gran Aanensen

Nestleder Utdanningsforbundet Agder