Trist vedtak for Birkeland

HØYRE: Trygve Endresen (H).

Torsdag 23. mai var en trist dag for Birkeland og omegn.

Kommunestyret – med Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti minus Torbjørn Bjorvatn, Senterpartiet og Venstre, samt Anne Kari Birkeland (Uavh.) og Martin Konstali (Frp), vedtok at ny barnehage skal bygges i Smedens Kjerr, bak kommunehuset.

Etter min mening er dette verst tenkelige alternativ til barnehageplassering, og en skandale for sentrum. En kan lure på hvorfor en barnehage til 80 barn må ligge i aksen langs strøket. – Hvorfor? Det burde jo være omvendt. Langs strøket er det jo minimalt med barn.

Dette vil medføre cirka 300 ekstra bilturer på strøket per dag. Fra før vet vi at trafikken i sentrum er så stor at det stadig er kødannelser i «rushtiden».

Hvordan er det mulig å med viten og vilje å belaste sentrumstrafikken og veien inn til Lille Tømmeråsen og innkjøringen til kommunehuset med denne trafikkøkningen? Fra før vet vi at det i tiden da Lille Tømmeråsen ble planlagt, ble det nektet å bygge det antall hus utbygger ønsket, nettopp på grunn av for stor trafikkøkning på vei og utkjørsel.

Hvordan er det mulig å vedta å bygge en barnehage som tar store arealer som vi i fremtiden kan trenge for videre utvidelser av sykehjemmet?

Hvordan er det mulig å vedta at barnehagen skal ligger i et område der det fra før er boliger for rusmisbrukere i umiddelbar nærhet? Disse må flyttes til annet område, men hvor? Hva koster det? Vi vet hvor store konflikter plassering av slike boliger skaper i nærområdene.

Hvordan er det mulig å vedta å bygge en barnehage der kostnadene blir meget store grunnet parkeringskjeller, bygging av nye rusboliger og annet?

Vi er alle kjent med de store investeringer kommunen står foran. Det er nok å nevne nytt renseanlegg, flomvoll på Tollnes, utvidelse av skolen, oppdatering/flytting av driftsbygg på Tollnes, denne nye barnehagen, rusboliger og så videre.

Bare barnehagebygget er beregnet til 42,4 millioner, og i tillegg kommer nye rusboliger. Barnehagebygget ville normalt kunnet bygges for halvparten ved en annen plassering. Investeringene vil totalt beløpe seg til hundrevis av millioner tilsammen. Det medfører at gjelden stiger til uante høyder. Konklusjonen er enkel, dette har vi ikke råd til. Eiendomsskatten må kraftig opp igjen.

Etter min mening ble saksbehandlingen her et ras mot påstått dårlig tid. Mitt synspunkt er at det burde vært utredet videre leie av nåværende barnehage på folkehøgskolen i for eksempel fem år. Da hadde vi hatt tid til å ta en fornuftig vurdering om hvor det er riktig å plassere barnehagen.

Hvem bygger vi barnehage for – er det ikke for barna?

Det er også et paradoks at vi i disse miljø- og klimatider bygger barnehagen et sted som medfører katastrofalt dårligere miljø i sentrum. Med cirka 300 biler ekstra som skal trafikkere sentrum per dag, og som delvis må stå i kø, vil utslipp av klimagasser øke betraktelig.

En bygdas mann sa at det allerede nå ikke er trivelig i sentrum lenger, grunnet for stor trafikk.

Det er et paradoks at det for en tid siden ble argumentert fra administrasjonens side, i forbindelse med en byggesak på Rugsland, at de ikke kunne anbefale bygging grunnet klimagassutslipp når huseier måtte helt til Birkeland for å handle.

Til slutt nevner jeg at ny hovedflyplass opprinnelig ble vedtatt på Hurum. Stortingsvedtaket ble omgjort til å bygge på Gardermoen. Det kan jo sikkert diskuteres om dette var riktig. Men det viser at et vedtak ikke varer lenger enn til et nytt vedtak er fattet.

Mitt håp er at vi tenker oss om i en slik viktig sak, som antagelig vil være med oss i minst 50 år, og får omgjort vedtaket. Prestisje er det ikke rom for i denne saken.

Trygve Endresen