Spørsmål om vindkraft

Illustrasjonsfoto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

To spørsmål til Birkenes kommune angående bygging av vindkraftverk

Av siste utgave av Birkenesavisa framgår det at kraftgiganten RWE, som har kjøpt opp EON, har endret sine planer om størrelse på vindturbinene. De skal nå sette opp færre og større turbiner. Høyden blir 220 meter. Inger Birkeland Slågedal har i sitt innlegg i siste nummer av Birkenesavisa påpekt at hver turbin av den størrelsen krever et areal tilsvarende en halv fotballbane, pluss 800 meter vei av ukjent bredde.

Oslo Rådhus er 66 meter høyt. Det vil si at hver vindmølle blir mer enn tre og ganger så høy som dette. I tillegg skal de 17 turbinene stå på topper, ikke på flat mark som i andre land.

Utbygger arbeider nå med en detaljplan for utbyggingen. Før den kan godkjennes, kreves det bl a en naturtypekartlegging.

I konsesjonen utbygger fikk, står det:

Departementet viser til at NVE og Fylkesmannen er enige om at naturtypekartlegging og vurdering av planområdene skal fremlegges før NVE kan ta detaljplan og MTA-plan til behandling. Departementet finner at kravene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er oppfylt for å kunne vurdere konsesjonsspørsmålet, men at spørsmålet om kunnskapsgrunnlaget også kan bli tema i forbindelse med behandling av detaljplan og MTA-plan.

Hvilke naturtypekartlegginger har utbygger gjennomført? Jeg mener offentligheten har krav på få vite hva rapporten om dette inneholder og hvordan undersøkelsene er gjennomført.

  1. Jeg ber derfor kommunen om å offentliggjøre denne rapporten i detalj.

Med turbiner av den størrelse som nå planlegges, blir støynivået et helt annet enn ved lavere turbiner. Skyggekast og lysblink blir også av helt andre dimensjoner enn de planer utbygger har fått konsesjon til.

Det snakkes om såkalte avbøtende tiltak for å verne berørte hus. Meget høye lyder (infralyd) og meget lavfrekvente lyder finnes det ikke avbøtende tiltak for. Disse er helseskadelige, antagelig for alt som lever.

  1. Hva har kommunen tenkt å gjøre for å verne berørte innbyggere mot helseskadelig lyd?

Hvem skal ha dette ansvaret?

Jeg imøteser kommunens svar.

Kari Vilde Risvand