Lurt å lagre vann

Illustrasjonsfoto: DSB

Hva er planen din hvis vannet plutselig skulle forsvinne? Eller hva hvis vannet er forurenset og strømmen er gått?

Har du tenkt over hvordan hverdagen din ville vært uten rent drikkevann i springen? De fleste av oss bruker vann hver dag til både drikke, matlaging og vasking. Ganske mye vann, faktisk. For norske husholdninger ligger snittet på 180 liter i døgnet per person. Da er det bra at det aller meste drikkevannet i Norge er av god kvalitet.

Men også hos oss kan uforutsette hendelser skje. Skred, ras og flom kan bidra til svikt i vannforsyningen. Mer ekstremvær kan også føre til at strømmen blir borte i kortere eller lengre perioder – noe som igjen påvirker vannforsyningen. I tillegg kan ulike menneskeskapte årsaker, for eksempel forurensing, utslipp og sabotasje, ha betydning for vår tilgang til rent vann i springen.

Kan få store konsekvenser

Ifølge Folkehelseinstituttet vil vi i tida som kommer oppleve større problemer med forurenset drikkevann hvis ikke gamle vannledninger blir reparert eller skiftet ut raskere enn hva som gjøres i dag. På grunn av dårlig standard på ledningsnettet, lekker rundt en tredjedel av vannet ut før det når forbrukerne. Siden drikkevannsledningene vanligvis ligger i samme grøft som avløpsledningene, er det fare for forurensning ved ledningsbrudd eller reparasjoner.

Små svikt, enten de skyldes naturhendelser eller er menneskeskapte, kan føre til store konsekvenser. Det mest alvorlige er selvsagt hvis vannet ikke skulle komme fram til folk. Men også forurenset vann kan by på store problemer – særlig i kombinasjon med et strømbrudd.

Hensikten med å skrive dette er ikke å skremme folk. Vi har en stabil og god vannforsyning i Norge, og de fleste av oss har utelukkende gode erfaringer med drikkevannet vårt. Men scenarioene ovenfor er ikke usannsynlige. Derfor er det lurt å være forberedt hvis noe skulle skje.

Ni liter vann

DSB anbefaler at alle husstander lagrer ni liter vann per person. Våre undersøkelser tyder dessverre på at folk flest ikke gjør det.

I en befolkningsundersøkelse fra 2017 oppgir 21 prosent av de spurte at de har drikkevann i beholdere/flasker. Ett år etter hadde andelen økt til 29 prosent.

Den siste undersøkelsen kom rett etter at DSB sendte brosjyren «Du er en del av Norges beredskap» i posten til alle norske husstander. I brosjyren var det konkrete råd om mat, drikke, varme, legemidler/førstehjelp, hygiene og informasjon som vi anbefaler at folk følger for å kunne klare seg selv i minst tre døgn.

I kjølvannet av brosjyreutsendelsen har vi fått mange spørsmål om lagring av vann. Må man gjøre noe spesielt? Hvor lenge holder vannet seg? På sikkerhverdag.no har vi laget en enkel oppskrift på hvordan man går fram for å lagre vann. Og det er faktisk veldig enkelt: Fyll kaldt, rennende vann på godt rengjorte vanndunker – så kan vannet stå i kjelleren eller en bod i årevis. Så nå er det egentlig bare å gjøre det!

Cecilie Daae

Direktør, DSB