Ungdommen bør ta grep

Illustrasjonsfoto

Etter vår mening legges lista med det unødvendig høyt.

I løpet av kort tid vil Birkenes ungdomsråd se dagens lys. Det er på mange måter på høy tid, all den tid barn og unges kommunestyre for lengst er historie. De ni ungdommene som skal sitte i rådet, vil få en unik mulighet til å påvirke kommunen i viktige saker.

Til nå er det SLT-koordinatoren som har talt barn og unges interesser i mange saker, gjennom et fast sete i planutvalget under behandling av reguleringsplaner og den slags. Det bør ikke herske noe tvil om at et ungdomsråd, som kan se på alle saker som angår ungdom, vil utgjøre en forbedring med tanke på å lytte til bygdas unge stemmer.

Vi håper derfor mange av bygdas unge kunne tenke seg å sitte i ungdomsrådet. Som medlem i rådet vil ikke ungdommen bare være en representant for bygdas ungdom, men også få en unik og personlig innsikt i hvordan ting bestemmes i et demokrati hvor man lytter til ulike stemmer.

Administrasjonen i kommunen tar sikte på å rekruttere ungdom med ulike interesser, meninger og erfaringer. De håper ungdom med minoritetsbakgrunn, og ungdom fra alle lag i samfunnet søker seg til de ledige plassene i ungdomsrådet.

Det er bra, for minoritetsungdom har tradisjonelt ikke ropt særlig høyt i den offentlige samtalen, og ungdom generelt har ikke alltid engasjert seg så mye som voksne kan ønske. Derfor tror vi det er viktig at lista legges så lavt som mulig, slik at ungdommen skal oppleve det som enkelt å engasjere seg i ungdomsrådet.

Vi har dessverre ikke så stor tro på at en søknadsprosess er riktig vei å gå. Etter vår mening legges lista med det unødvendig høyt. Stemmer som kan vise seg å være nyttige å lytte til, kan la være å søke en av de ledige plassene. Særlig demokratisk kan det heller ikke sies å være at et knippe voksne skal fungere som portvoktere for hvilke ungdommer som får sitte i ungdomsrådet.

Heldigvis skal ungdomsrådet selv utarbeide retningslinjer og mandat for rådet. Det bør være i de unges interesse å innføre mer demokratiske spilleregler, før nye representanter forhåpentligvis skal velges om to år. Ordninga Vennesla benytter seg av, hvor elevrådene ved bygdas skole velger sine representanter, fremstår i så måte som en vesentlig bedre løsning.