Parkeringsplasser til besvær

STRID: Parkeringsplassene langs storkiosken er i sentrumsplanen satt av til gågate og fortau.

Huseieren vil bygge leiligheter, men parkeringsplassene utenfor er i sentrumsplanen satt av til gågate.

Sør for Tomta har Per Einar Bakkan planer om å gjøre om kontorlokalene i etasjen over Storkiosken til leiligheter. Dette er et arbeid som har pågått siden 2015, da kommunen sa nei til ombygging.

– Planene har eksistert lenge, og vi hadde jo håpet å få de realisert for ei stund siden. I den nå vedtatte sentrumsplanen legges det opp til gågate på baksida av bygget, og det kommer i konflikt med våre planer for parkering, sier Bakkan til Birkenesavisa.

Han påpeker at ombygginga i liten grad blir synlig for birkenesinger flest, ettersom det ikke planlegges større ombygginger av byggets eksteriør.

– Planen er å bygge om fra kontor til leiligheter, så utseendemessig blir det ikke store forandring, utover noe mer bruk av glass, sier Bakkan.

Trenger flere parkeringsplasser

I søknaden går det fram at det legges det opp til tre leiligheter. Det krever ifølge sentrumsplanen 4,5 parkeringsplasser, omtrent én plass mer en dagens kontorbruk tilsier. Den samme planen legger derimot også opp til gågate og fortau der det i dag er parkeringsplasser, og dermed søkes det om dispensasjon fra parkeringskravet.

På vegne av Bakkan, påpeker RJA bygg og prosjektering, at kravet i sentrumsplanen i liten grad ivaretar eksisterende bygningsmasse langs Strøget.

– Hva er alternativet til dispensasjon? Pålegg om å rive bygg for å etablere parkeringskjeller? Eksisterende bygg har ikke parkeringskjeller, og dispensasjon fra kravet bør innvilges, skriver Rune Åkre Lund i dispensasjonssøknaden.

Nødvendig og naturlig

Det er et ønske som ikke faller i god jord hos eier av nabotomta. Investeringsselskapet EDB invest eies av Robert Birkeland, Tor Edvin Dahle og Rolf Aadne Eikenes. Som tidligere omtalt i Birkenesavisa har de store planer for området vest for tomta, hvor det planlegges 47 leiligheter.

– Vi blir bekymret når parkeringsareal ikke kan dekkes på egen tomt. Vi mener dette vil skape en forverret parkeringssituasjon i sentrum, og området rundt Tomta er i dag allerede sterkt belastet, skriver Rita Birkeland til kommunen.

Hun påpeker på vegne av EDB at en eventuell dispensasjon vil berøre flere utbyggere, og legge presedens for tilsvarende søknader senere. RJA påpeker på sin side at merknaden fra naboen ikke kom inn i tide.

– Grunneier av Storkiosken mister samtlige parkeringsplasser på utsida av bygget, og dette som en følge av ny sentrumsplan. Slik vi ser det, er en dispensasjon fra parkeringskravet derfor helt nødvendig og naturlig, skriver Lund.