To rådmenn søkte

SLUTTET: Rådmann Gro Anita Trøan tok farvel med kommunen før sommeren. I jakten på hennes etterfølger strakte kommunen seg for langt for å tekkes søkere slår Fylkesmannen fast.

Fylkesmannen kritiserer kommunen for hemmelighold av rådmann-søkere.

– Fylkesmannen er kommet til at det ikke var grunnlag for å innvilge to av de tre søkerne unntak fra oppføring på offentlig søkerliste, skriver Gunnar Refsland ved justis- og vergemålsavdelinga hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i et brev til Birkenes kommune og Birkenesavisa.

Det var 3. oktober i fjor Birkenes kommune offentliggjorde søkerne til den ledige stillinga som rådmann i kommunen. I den offentlige søkerlista var derimot to kvinner og en mann unntatt offentligheten, og kommunen hadde derfor sladdet navnene. Birkenesavisa ba samme dag om en ny vurdering av om det var anledning til å unnta navnene, noe kommunen igjen mente det var.

Kommunens standpunkt ble senere bekreftet av ansettelsesutvalget 17. oktober, som vedtok å fastholde avgjørelsen om å unnta navnene offentlighet. Begrunnelsen var at kommunen hadde vurdert at disse tre søkerne hadde begrunnelser som lå innenfor de rammer som unntaksbestemmelsene i offentlighetsloven er ment å gjelde for. Dette avviser nå Fylkesmannen.

Alle i samme båt

For to av søkerne, som innehar stillinger som rådmenn, er det ifølge Fylkesmannen gitt begrunnelser for unntak som nærmest er likelydende. Det vises til at de to leder organisasjoner som har store økonomiske utfordringer og omstillingsbehov som gjør at ulike prosesser diskuteres i organisasjonen. Søkerne påpeker at dersom en leder i en slik situasjon ønsker seg bort, vil det gi et svært negativt signal til organisasjonen.

Fylkesmannen påpeker at det ikke fremkommer opplysninger om at det kan få direkte konsekvenser eller skadevirkninger for de to søkerne, dersom det blir kjent at de har søkt andre stillinger.

– Det er altså i første rekke hensynet til virksomheten som benyttes som grunnlag for unntak, skriver Refsland, og konkluderer:

– Det er vanskelig å se at situasjonen i de to kommunene er i særstilling sammenlignet med andre kommuner på Sørlandet. Godtar man unntak på dette grunnlag, vil i praksis alle søknader fra rådmenn kunne unntas offentligheten.

Harmonerer ikke

Fylkesmannen skriver at dette ikke harmonerer med lovens intensjon om at åpenhet skal medvirke til at det ikke tas utenforliggende hensyn ved ansettelse, og at det derfor som hovedregel må være kjent hvilke kvalifiserte kandidater som har søkt.

For den tredje kandidaten som er hemmeligholdt, finner Fylkesmannen under tvil at det kan gjøres unntak fra hovedregelen om innsyn. Også denne kandidaten har en lederstilling i det offentlige, men omstendighetene gjør søkerens situasjon spesiell.

Har trukket seg

Alle de tre søkerne har trukket sitt kandidatur til rådmannstillinga i Birkenes, men det har først skjedd etter at søkerlista er satt opp og offentliggjort.

Fylkesmannen mener tilbaketrekkinga ikke kan få virkning for søkerlista, og mener kommunens kommunikasjon med søkerne har vært uheldig. Kommunen skal overfor kandidatene ha slått fast at søkerne ikke ville få problemer med offentliggjøring av navn.

– En slik garanti kan ikke kommunen gi, skriver Refsland, og viser til en tidligere uttalelse fra Sivilombudsmannen.

Der påpekes det at kommunen selv, eller klageinstansen, på et senere tidspunkt kan komme til at navnet offentliggjøres, dersom det kommer en begjæring om dette.

Overrasket over avgjørelse

Birkenesavisa har valgt å respektere søkernes ønske om å ikke få deres navn kjent. Ikke minst fordi ansettelsesprosessen ble avsluttet med ansettelsen av Anne Stapnes i desember. En av søkerne uttaler at han er overrasket over at Fylkesmannen nå har omgjort kommunens vedtak.

– Som øverste leder for flere hundre ansatte i kommunen ønsker jeg ikke å skape uro i organisasjonen ved at folk leser at jeg har søkt jobb en annen plass. Vi er midt i en prosess hvor det kreves mye av de ansatte, sier han til Birkenesavisa.

Etter søknadsfristen hadde gått ut valgte han å trekke søknaden. Han forteller at dette skyldes at han ville få en lang reisevei ettersom han ikke ønsker å flytte. Han sier også at han var åpen overfor kommunen om at dette påvirket motivasjonen.

– Jeg fikk signaler på at siden jeg var såpass åpen på dette, vurderte kommunen andre kandidater. Jeg ble ikke oppfordret til å trekke søknaden, sier rådmannen.

Han opplever ansettelsesprosessen som veldig god og profesjonell. Også den andre rådmannen på søkerlista opplever at hun ble godt ivaretatt av kommunen under ansettelsesprosessen.

– Avgjørelsen om å trekke søknaden var en selvstendig vurdering. Jeg fant ut at tida ikke var inne, og at jeg trives godt her jeg arbeider i dag, sier hun.