Styrk matproduksjonen

Resolusjon vedtatt av Aust-Agder bygdekvinnelag.

LESERBREV: En stadig økende befolkning i Norge gjør at vi må øke matproduksjonen, ikke senke den. Da må vi ta vare på all jorda vi har for å produsere mat på. Aust-Agder bygdekvinnelag mener at alt for mye matjord bygges ned. I Aust-Agder fylke har det fra 2007 til 2015 blitt 837 dekar mindre produktivt areal og dette er dyrka jord i drift. Det har vi absolutt ikke råd til.

Norske forbrukere setter pris på mat produsert i Norge. Våre 13.500 medlemmer i Norges bygdekvinnelag ber dere om å ta ansvar for å beskytte den store verdien, som et produktivt jordbruksareal representerer. Denne verdien kan ikke måles i penger på samme måte som en utbyggers raske økonomiske gevinst, men det kan måles i evnen til selvforsyning for fremtidige generasjoner. Storsamfunnet må stå opp for denne verdien, som er verdt uendelig mye mer enn nåtidens økonomiske gevinst.

Vi vil ha mat produsert på norsk jord der det er mulig – og vi vil ha mer av den. Vår evne til selvforsyning av mat fra jordbruket er under press. Statistikk viser at over 1 million dekar dyrka og dyrkbar er omdisponert i Norge de siste 50 årene. Bare i perioden 2005 – 2011 ble det omdisponert over 50.000 dekar dyrka jord til andre formål enn landbruk. Matjorda bygges ned i en takt, som ikke er bærekraftig for fremtiden.

Infrastruktur, handel, næring og boliger plasseres for enkelt på flate jorder, men kan like godt plasseres på steingrunn, ikke-dyrkbare skråninger og i skogsområder. Myndighetene tar ikke forvaltningsjobben alvorlig. En mer sentral styring er nødvendig for å håndheve jordvernet.

Aust-Agder bygdekvinnelag krever at politikerne i Aust-Agder jobber hardere for å beskytte matjorda.

Vi ønsker oss en nullvisjon for nedbygging.

 

Astrid M. Gavlen

Aust-Agder bygdekvinnelag

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!