Provoserte politikere utsetter sak

PROVOSERT: Petter Ross (KrF) i midten ble provosert da sakspapirene dukket opp i postkassa fredag. Han mener politikerne får alt for liten tid til å diskutere saken. Til venstre Toril Espegren (KrF), og til høyre Alfred Kylland (Sp).

Politikerne vil ikke behandle saken om grensejustering i Vegusdal før sommeren. De mener saken har kommet for brått på.

– Når jeg så denne saken dukke opp i postkassa mi ble jeg ganske provosert. Vi må ha sakene inn i god tid, for nå har vi ikke fått tid til å diskutere denne saken i partiene. Vi er helt blanke, og må gjøre opp en mening på egenhånd, og derfor ber jeg om at saken utsettes, sier Petter Ross.

Politikerne ble tilsendt administrasjonens utredning om grensejusteringer i Vegusdal seint i forrige uke. Ifølge Teknisk sjef Halvor Nes skyldes dette sykdom, men også et ønske om at politikerne skulle få saken på bordet så kjapt den var ferdig. Det falt ikke i smak hos tjenesteutvalget mandag kveld.

Saken utsettes

– Jeg er ikke glad i å utsette saker, men her er jeg helt enig. Dette er en svær sak med store konsekvenser, som vi må ha tid til å vurdere, sier Martin Konstali (Frp).

Høyres Jon Inge Holm mener på sin side at Kristelig Folkepartis utfall mot administrasjonen er unødvendig, og tar til orde for å behandle saken.

– Dersom vi utsetter saken, men kommunestyret ikke gjør det, vil vi aldri få den til behandling, sier Holm for døve ører.

Mot Høyres to stemmer blir saken utsatt. Dermed må innbyggerne i Hovlandsdalen og Vassgrenda som ønsker å bytte kommune smøre seg med ytterligere tålmodighet.

Anbefaler nei

I sakspapirene kommer det fram at det er omtrent 28 innbyggere over 18 år som bor i området av Hovlandsdalen som søkes overført til Evje og Hornnes kommune. I den delen av Vassgrenda som søkes overført til Iveland er det rundt 25 innbyggere over 18 år.

– Med hensyn til kommuneplanens målsetninger og vedtak om opprettholdelse av skole på Engesland anbefaler Birkens kommune at omsøkte kommunegrensejusteringer ikke gjennomføres, skriver teknisk sjef Halvor Nes i saksframlegget til politikerne.

Kommunen er kun høringsinstans i saken, og det er Fylkesmannen som er saksbehandler. Søknadene om grensejustering kom allerede i 2015, men kommunen ba om at saken ble utsatt til kommunereformen var avklart. I mellomtida skal det ha kommet henvendelser fra noen av innbyggerne i området om å trekke søknaden, disse henvendelsene er oversendt Fylkesmannen.

Bekymret for skolen

Grensejusteringa er også vurdert i Evje og Hornnes kommune som er positive til forslaget. Birkenes kommunes utredning peker på at en på generelt grunnlag kan si at kortere avstand til kommunesenteret gir lavere utgifter for kommunen. På den andre siden vil en lavere befolkning også gi et inntektstap til kommunen i form av skatteinntekter.

Videre fokuserer utredningen på at barnehagen og skolen isolert sett ikke trues av det mindre antallet som vil sokne til Engesland ved en justering, men at sårbarheten i læringsmiljøet vil øke. Det kan ikke forventes at færre barn gir reduserte kostnader for drift av skolen, men snarere at stykkprisen øker.

– En har forståelse for at innbyggerne i Hovlandsdalen og Vassgrenda, med gjeldende infrastruktur og avstander til administrasjonssenter og øvrige tilbud, føler tilhørighet til henholdsvis Evje og Hornnes og Iveland kommuner. Dette må også tas hensyn til i vurderingene av hvordan kommunen stiller seg til omsøkte grensejusteringer, skriver Nes.

Det er imidlertid vist at grensejusteringene kan betydning for å oppnå målsetninger i kommuneplanen og også gi økt sårbarhet i læringsmiljøet på Engesland skole. På dette grunnlaget anbefaler administrasjonen at en ikke går inn for disse justeringene.