Samfunnsstraff for forsikringssvindel

Forfalska underskrift på skademelding, og oppga større skader enn faktisk etter trafikkuhell.

En mann i 40-åra fra Birkenes er i Kristiansand tingrett dømt for forsikringssvindel, kjøring uten førerkort, og bruk av amfetamin og hasj. Mannen vedkjente i retten de to sistnevnte forholdene, og må utføre 90 timer samfunnsstraff innen et halvt år.

Det var vinteren 2014 mannen hadde kjørt til Coop Extra på Birkeland. Da han kom ut fra butikken så han at bilen hans ble påkjørt av en annen bil. Ni dager senere fikk forsikringsselskapet skademeldinga, hvor mannen oppga en kvinnelig sjåfør av egen bil.

Hos forsikringsselskapet vekket saken mistanke, ettersom de innrapporterte skadene etter deres syn var i overkant store, med tanke på at saken dreide seg om en påkjørsel på parkeringsplass. En utreder ble satt på saken, og den kvinnelige sjåføren nektet for å ha kjørt bilen. Domfelte oppga da en annen kvinne som skulle ha kjørt bilen, men også hun nektet for å ha gjort så.

Retten finner det bevist at de fleste skadene på bilen er påført i etterkant av trafikkuhellet ved Coop.

Et ingeniørfirma har analysert skadene på de to bilene, og påpeker at den ene bilen har skader i området 93 til 96 centimeter over bakken, mens den påkjørte bilen har store skader 55 til 83 centimeter over bakken. Rapporten fra ingeniørene konkluderer med at uhellet på parkeringsplassen førte til svært beskjedne skadet på domfeltes bil, og at skadene i etterkant skyldes en påkjørsel av noe hardt og rigid som en vegg, konteiner eller lignende.

Selv om det ikke er utbetalt forsikringssum til domfelte, ettersom forsikringsselskapet anmeldte saken, er det etter rettens vurdering fullbyrdet en forsettlig forsikringssvindel. Birkenesingens forklaring i retten beskrives i dommen som lite troverdig, men han forklarer at han oppga kvinnene som sjåfør fordi han var redd for eget førerkort. Mannen ble fratatt førerkortet for alltid i 2005.

For de andre forholdene i tiltalen ga mannen en uforbeholden tilståelse da han møtte i retten i begynnelsen av april. Han erkjenner med det å kjørt bil uten gyldig førerkort i februar 2015, og å ha sniffet amfetamin og røykt hasj i leiligheten i Birkenes noen måneder forut.

Domfelte er tidligere straffedømt ni ganger, sist i januar 2014. Tingrettsdommer Knut Otterbech bemerker i dommen at forsikringsbedrageri i utgangspunktet straffes med ubetinget fengsel. Han skriver videre at mannen tidligere har blitt tatt seks ganger for kjøring uten førerkort, og at også dette syvende forholdet kvalifiserer til ubetinget fengsel.

Retten legger så en rekke formildede omstendigheter til grunn, og dømmer mannen til samfunnsstraff i 90 dager. Det vises til domfeltes vanskelige oppvekst, hans virke som mangeårig rusmisbruker, og diagnosen post traumatisk stress-syndrom. Mannen må betale 50.000 kroner i erstatning til forsikringsselskapet, men idømmes ikke saksomkostningene.