Kraftverk i Herefossen

HEREFOSSEN: Det er Herefossen som nå foreslås temmet. Inntaket til kraftstasjonen vil ligge der hvor jernbanesporet krysser elva.

Søker om konsesjon til nytt kraftverk mellom Gauslåfjorden og Herefossfjorden.

Det er Herefoss Energi AS som nå søker konsesjon til å bygge kraftverk i Tovdalsvassdraget. En rekke herefossinger, i tillegg til Tyngdekraft AS og NSB-selskapet Rom Eiendom AS, har eierinteresser i kraftselskapet. Utgangspunktet for søknaden er Herefossen, og det 24,5 meter høye fallet fra Gauslåfjorden til Herefossfjorden.

Selve kraftstasjonen vil ligge i en fjellhall, og vannet skal ledes i en 175 meter lang tunnel inn i kraftstasjonen, og i en 75 meter lang tunnel ut i fjorden igjen. Inntaket er i prosjektet plassert rett ved jernbanebroa som krysser vassdraget nord for bilveien inn til Agder Energi-kontrollerte Hanefoss kraftverk.

På stedet går Tovdalselva i to elveløp. Et vestre løp via Herefossen og en østre løp via Lakshølfossen. Kraftselskapet planlegger en minstevannføring hele året tilsvarende «alminnelig lav vannføring». I søknaden spesifiseres det at kun 22 prosent av middelvannføring skal ledes inn i kraftverket. Rundt 365 husstander skal med det kunne få strøm fra anlegget, som har en installert effekt på 0,999 MW. Det tilsvarer en årsproduksjon på rundt 7,5 GWh.

I konsesjonssøknaden påpekes det at Herefossen opp gjennom årene har måtte tåle betydelig mengder mennesklige inngrep. Allerede på 1870-tallet ble det bygget demning ved Lakshølfossen for å heve vannstanden ved innløpet av Herefossen. På begynnelsen av 1900-tallet ble innløpet sprengt større for å forenkle tømmerfløtinga. Rundt 1930 ble innløpet enda mer utvidet på grunn av bygginga av Sørlandsbanen, og på begynnelsen av 1940-tallet senket og utvidet NSB innløpet over en strekning på 70 meter. Det ble gjort fordi Gauslåfjorden tidligere år hadde gått over jernbanesporet.

Fra juni 2009 har hele Tovdalsvassdraget unntatt Rettåna og Uldalsåna vært fredet. Tiltaket vurderes av Herefoss Energi til å ha ikke ha negative konsekvenser for vassdragets verneverdier eller for vassdraget som helhet. Stortinget har ifølge søknaden åpnet for å gi konsesjon til kraftverk i vernede vassdrag dersom verneverdiene ikke berøres, og kraftverket har en effekt på mindre enn 1 MW.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har satt høringsfristen til 25. september. Som tidligere skrevet er det også planer om et kraftverk ved Brufossen i Rettåna. Her er høringsfristen i utgangspunktet utløpt, men utvidet av NVE slik at kommunen kan komme med en uttalelse etter politisk behandling.