Rislåknuten verna

Kongen i statsråd har vedtatt å verne Rislåknuten i Birkenes. Nesten 1400 dekar inngår i naturreservatet.

– Aldri tidligere er det vernet så mye produktiv skog i ett vernevedtak. Skogvern er et viktig og svært effektivt tiltak for å sikre norsk naturmangfold, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft i en pressemelding fra regjeringa.

Sammen med vernet av Rislåknuten blir 66 andre skogområder i Norge vernet med hjemmel i naturmangfoldsloven. Sundtoft er glad for at regjeringa får på plass disse viktige verneområdene.

– Jeg vil berømme de mange skogeieren som har tilbudt sin skog for frivillig vern. Dette er et svært positivt samarbeid mellom miljømyndighetene og skogeierne, sier hun.

Vernet av Rislåknuten naturreservat kommer for å bevare en sjeldent stor og velutformet konsentrasjon av rik edelløvskog med kjerneverdier knyttet til vestvendte rasmarker med alm-lindeskog. Området har ifølge departementet en velutviklet lindeskog, som er av stor betydning for sjeldne og trua arter knytta til denne skogtypen.