Ukas leder: Mer synlig politi?

RedaktørenDet kom ikke som noen bombe at politidirektøren og utvalget som har utarbeidet Politianalysen som ble lagt fram forrige uke konkluderer med at antall politistasjoner og lensmannskontorer bør reduseres kraftig. Blir anbefalingene i analyserapporten fulgt, vil fire av ti polititjenestesteder forsvinne. Blant de 15 tjenestestedene på Agder som foreslås nedlagt er Birkenes lensmannskontor.

Enda mindre overraskende er det at politimesteren på Agder støtter forslaget. Kirsten Lindeberg har selv foreslått å redusere antall politistasjoner og lensmannskontor i de to Agderfylkene fra 27 til 11, som foreslått i den foreliggende analysen.

Gevinsten vil ifølge politimesteren være en mer helhetlig ledelse av norsk politi og bedre strategiske beslutninger. Lokalt tror hun ikke folk vil merke stor forskjell. – Det viktigste er at vi får et bedre lokalt politi som er på veien, skal Lindeberg ha uttalt til Fædrelandsvennen.

Ifølge Politianalysen er det penger å spare på å redusere antall politidistrikt og tjenestesteder, nærmere beregnet til 280 millioner kroner årlig på blant annet redusert husleie og renhold. Dette er penger som kan gå til å styrke den lokale politikraften med 380 årsverk, hevdes det.

I tillegg kommer en effektiviseringsgevinst på 140 millioner kroner ved at bemanningen samles på færre tjenestesteder med flere ansatte. Det skal gi ”et rullende og tilgjengelig politi” som skal komme ”ut av kontorene, inn i bilene og ut til folket” og som skal ”løse publikums behov der de er”, ifølge politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Baksiden av medaljen er at fem prosent av landets befolkning vil få mer enn en halv time lenger reisetid til nærmeste politikontor, men legger man til ett kvarter er situasjonen nesten uforandret fra i dag, mener utrederne.

Med fare for å bli beskyldt for svartmaling tror vi at de negative konsekvensene av en massiv nedleggelse av politistasjoner og lensmannskontorer er atskillig mer omfattende enn litt lenger reisevei til nærmeste polititjenestested.

Hadde det bare vært snakk om fornying av pass eller våpensertifikat, hadde saken vært grei. Men til tross for at lensmannskontorene allerede er delvis nedlagt gjennom fjerning av stadig flere oppgaver, sitter de lokale tjenestestedene inne med en betydelig kompetanse i form av kunnskap om lokale forhold. Denne kompetansen er av uvurderlig betydning spesielt når det gjelder forebyggende arbeid blant barn og unge, men også når det gjelder etterforskning av eksempelvis vinningskriminalitet eller narkotikaomsetning. Vi tror det er stor grunn til å frykte at denne lokalkunnskapen går tapt dersom de lokale lensmannskontorene legges ned.

Tilstedeværende politi handler om folks trygghetsfølelse. Nå kan det selvsagt diskuteres hvor stor trygghet et lensmannskontor som er åpent noen timer på dagtid to dager i uka er i stand til å skape. Men lensmannskontoret er der, med lokalkjente tjenestefolk som forstår hvilke utfordringer man kan møte ute på bygdene. Det kan ikke erstattes av en politipatrulje fra nærmeste by.

Vil tillater oss også å uttrykke en viss skepsis til at politidirektør Humlegårds ”rullende og tilgjengelige politi” som skal komme ”ut av kontorene, inn i bilene og ut til folket” og ”løse publikums behov der de er”, vil bli merkbart synligere i Birkenes enn Politiet er i dag.