Ukas leder: Kennelen/hundepensjonatet på Flakk

Redaktør Bjørn Vidar LieKun én politiker viste et snev av skepsis da planutvalget ga tillatelse til å starte prøvedrift av kennel og hundepensjonat på Flakk høsten 2010. Det til tross for sterke naboprotester, manglende byggeplan og manglende godkjenning fra helse- og sosialstyret (Tjenesteutvalget), som Forskriften for dyrepensjonater og lignende krever.

De rundt 20 protesterende naboene hevdet at de fikk vite om etableringen ved en tilfeldighet og mente å kunne dokumentere at kennelen og hundepensjonatet var etablert uten at det var søkt om tillatelse til verken bruksendring eller ombygging av eiendommen. De påpekte i tillegg at flere paragrafer i Forskrift om miljørettet helsevern, som omhandler blant annet forurensning og støy, var brutt.

Kenneleieren hevdet på sin side å ha fulgt alle pålegg og prosedyrer han hadde fått beskjed om av kommunen og viste til at han allerede hadde fått tilskudd fra det regionale næringsfondet til etableringen.

Sommeren etter kom en ny naboklage, der det ble hevdet at støyen fra hundene var så omfattende at det gikk ut over helsen. Kenneleieren svarte med å vise til egne nedtegnelser der nabohunder fikk skylda for de fleste avvikene. Senere på sommeren trosset et enstemmig planutvalg administrasjonens innstilling og ga dispensasjon til å fortsette driften på permanent basis.

Igjen klagde naboene, denne gang 19 i tallet, og krevde vedtaket omgjort. I mars i år kom svaret på naboklagen fra Fylkesmannen. Der fikk de 19 naboene medhold på flere punkter. Fylkesmannen konkluderte med at det var begått saksbehandlingsfeil i kommunen, som ikke hadde veiledet søkeren om at tiltaket krevde dispensasjon, noe det ikke var søkt om, men som politikerne likevel hadde valgt å gi.

Dessuten var tillatelsen til midlertidig prøvedrift gitt under forutsetning av at ble gjennomført en løpende kartlegging av driften med tanke på støy og andre hendelser som kunne oppstå. Denne kartleggingen var det kommunens, ikke kenneleierens eller naboenes, ansvar å gjennomføre, påpekte Fylkesmannen.
Resultatet var at kenneleieren fikk beskjed av kommunen om å stoppe driften og søke på nytt.

Nå er det varslet oppstart av reguleringsarbeid for eiendommen og det er på ny søkt om tillatelse til midlertidig drift, til reguleringsplanen er ferdig og ny søknad om permanent drift kan fremmes. I søknaden hevdes det at kommunen har forpliktelser overfor søkeren ettersom han handlet i god tro ved at han har fulgt de prosedyrer og pålegg som kommunen har kommet med.

Vi betviler ikke at søkeren har handlet i god tro. Når man følger de råd og pålegg man får av kommunen, vil man jo ta det for gitt at rådene og påleggene er gitt i henhold til gjeldende lover og regler. Vi tillater oss likevel å stille spørsmålstegn ved valget om å etablere en kennel og et hundepensjonat så tett opptil naboer. En slik virksomhet vil nødvendigvis medføre en del støy, noe eieren selv har innrømmet.

Hadde det skjedd med samtykke fra samtlige naboer, kunne det enda gått an, men det er langt fra tilfelle her. Nå har snart tre år gått, og naboprotestene har ikke avtatt i styrke, snarere tvert imot. Naboene har i tillegg forholdt seg korrekt til lovverket, mens historikken på kommunens side er en eneste smørje av administrative og politiske feilgrep. Kommunen har ikke engang sjekket om naboenes påstander om uholdbar støy eller kenneleierens forsikringer om at støyen må være til å leve med, holder vann.

Med det har kommunen og politikerne satt seg i en umulig posisjon; velger de å nekte videre drift av kennelen/hundepensjonatet, har eieren en god sak mot kommunen. Velger de å tillate fortsatt drift, har naboene en minst like god sak mot kommunen. Selv om det etter vår mening er helt uholdbart å tillate kennel og hundepensjonat i et område med naboer på alle kanter, er vi spente på utfallet av saken.

Onsdag får planutvalget en ny søknad om midlertidig drift på bordet. Selv om det etter vår mening burde være relativt klart for alle at det ikke bare er å etablere en kombinert kennel og hundepensjonat i et område med såpass tett bosetting som på Flakk, er vi spente på utfallet av saken. Uansett utfall er vi spente på når Birkenes kommune får det første sivile søksmålet mot seg på grunn av feil saksbehandling og/eller ulovlige politiske vedtak.