Ukas leder: Hva har skjedd på Valstrand?

”Så på seksuell video med elev” kunne vi lese på tittelplass i fredagens utgave av LillesandsPosten. I ingressen følger avisa opp med å slå fast at ”Valstrand skole er under tilsyn av kommuneoverlegen i Birkenes etter flere alvorlige hendelser på skolen.”

Saken handler om at kommuneoverlegen i Birkenes har varslet tilsyn med skolen etter Folkehelselovens kapittel om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Bakgrunnen er at kommuneoverlegen har fått melding om tre hendelser på skolen, hendelser av til dels svært alvorlig karakter.

Sak 1: En elev skal ha fått innsyn i TV-materiale med grovt seksuelt innhold sammen med en voksen ansatt.
Sak 2: En elev skal ha blitt holdt av en voksen ansatt for så å bli slått av en annen elev.
Sak 3: En voksen mannlig ansatt på skolen skal ha fått brev med delvis seksuelt innhold av kvinnelige elever ved skolen.

Når kommuneoverlegen får melding om slike hendelser har han en plikt til å handle. Det gjør han ved å kreve innsyn i den dokumentasjon skolen måtte ha om de nevnte hendelsene. Det inkluderer avviksmelding, dokumentasjon på hvordan skolen håndterer slike saker og hvilke prosedyrer skolen har for å lukke slike avvik.

Ettersom saken er unntatt offentlighet – den ble lagt ut på kommunens postliste ved en feiltakelse – har vi ikke innsyn i det skriftlige svaret skolen har gitt på Kommuneoverlegens krav. I intervjuet med LillesandsPosten går imidlertid rektor Bjørn Knudsen på Valstrand langt i å avvise at hendelse nummer 2 har funnet sted. Han hevder også at hendelse 1 og 3 er av langt mindre alvorlig karakter enn skissert i Kommuneoverlegens brev. Så hva har egentlig skjedd på Valstrand?

I brevet med tilsynsvarselet viser Kommuneoverlegen til at de nevnte hendelsene har ført til fravær hos nøkkelpersonell ved skolen. Dette bekrefter rektor overfor BirkenesAvisa. Siden det ikke er noen annen offentlig informasjon tilgjengelig, er det naturlig å spørre seg om årsaken ligger i at forholdene er alvorligere enn rektor vil innrømme eller at de ikke er blitt håndtert på en god måte. Årsaken kan også ligge i andre forhold vi ikke kan vite noe om. En gjennomgang av skolens rutiner for håndtering av avvikssaker kan derfor uansett være på sin plass.

Når mistanke om kritikkverdige forhold oppstår, er det viktig at saken kommer fram, slik at det kan bli ryddet opp. Her har media en viktig oppgave. Samtidig er det viktig å huske at den eller de som mistenkes for å ha utført kritikkverdige handlinger også er mennesker og at den mistenkte er uskyldig inntil det motsatte er bevist. I denne saken ser det ut til at påstand står mot påstand. Vi vil derfor avvente Kommuneoverlegens konklusjon før vi slår fast hva som har skjedd på Valstrand.