De folkevalgte vil utsette beslutninga om hvor kulturskolen skal være

(Arkivfoto)

Onsdag gjorde Birkenes formannskap følgende vedtak i saken om ei utbygging av kulturskolens lokaler ved Valstrand skole:

– Utbyggingsalternativet ved Valstrand skole forkastes da ulempene for ungdomsskolen er vesentlige og en i sum må anse ulempene ved utbyggingen som vesentlig større enn fordelene. Ikke minst er formannskapet bekymret for de negative virkningene løsningene vil ha for ungdomsskoleelevenes hverdag og trivsel.

Bare Fremskrittspartiets ene representant stemte mot.

Personalet både ved Valstrand skole og BLINK Kulturskole har vært tydelige i sin kritikk av prosessen fram mot politisk behandling i denne saken.

Formannskapet uttrykker i sitt vedtak at de nå vil ha ei grundigere behandling, og sette ned ei arbeidsgruppe.

1. Utsatt vedtak om kulturskolens lokalisering: Formannskapet utsetter beslutningen om hvor kulturskolen skal være. Dette gir rom for en grundigere vurdering av alternativene og involvering av lærere og elever på Valstrand skole og kulturskolen

2. Nedsatt arbeidsgruppe: Birkenes Kommune oppretter en ny arbeidsgruppe bestående av representanter fra lærerkollegiet, kulturskolen og andre relevante parter. Gruppen skal utforske alternative utbyggingsmuligheter på dagens kulturskole og vurdere disse i samarbeid med representanter fra kommunedirektøren.

3. Fokus på trivsel og læringsmiljø: Arbeidsgruppen skal spesielt vurdere hvordan eventuelle endringer vil påvirke trivsel og læringsmiljø for både elever og ansatte.

4. Rapport og anbefalinger: Arbeidsgruppen skal levere en rapport med anbefalinger til formannskapet innen andre møterunde – høst 2024.

5. Investeringsramme: opprinnelig investeringsramme legges til grunn, men utvalget ser på muligheter for frie midler innenfor nåværende budsjett.

I ei revidert innkalling til kommunestyrets neste møte, sendt ut i dag fredag, er kommunedirektørens opprinnelige forslag til vedtak:

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret opprettholder vedtak i sak 054/23 og godkjenner oppstart av ombygging og utvidelse av kulturarenaen i henhold til alternativ 1.

2. Prosjektets budsjettramme justeres opp med en estimert prisvekst på kr. 700.000 inkl. mva. Total økonomisk budsjettramme blir kr. 14.000.000 inkl. mva.

3. Prisøkning finansieres med økt låneopptak på kr. 560.000 og kr. 140.000 i mva. kompensasjon.

Sammen med den reviderte innkallinga er det sendt ut et lengre notat fra verneombudet ved BLINK Kulturskole, Erik Haugan Aasland.

– Vi trenger lokaler som er gode å drive med kultur i – enten det er musikk, dans, drama, eller – i forhåpentlig nær fremtid – kunst. Disse lokalene trenger å være tilpasset de individuelle behovene som de forskjellige kultur-artene har. Dette innebærer blant annet praktisk infrastruktur for drama og kunst, god bevegelsesfrihet og godt underlag for dans, og riktig utformet akustikk for musikk. I tillegg er det viktig å skape et kreativt og inspirerende møtested for elevene, slik at de sammen kan bli mer enn summen av alle delene.

– Uansett hva utfallet av denne litt uheldige prosessen blir i umiddelbar fremtid, ser vi i BLINK frem til nye – sprekere, ektere, og dyktigere – prosesser, som leder til et resultat som er mer fremtidsrettet og som kulturskolen kan vokse i, avslutter verneombudet.