Birkenesavisa brøt god presseskikk

 

Birkenes kommune klaget i november 2023 inn fire artikler publisert i Birkenesavisa høsten 2023 til PFU (Pressens faglige utvalg). PFU valgte å behandle to av artiklene, som i møte 20. mars 2024 ble felt for brudd på god presseskikk. Den ene artikkelen var et leserbrev signert av en skoleelev og elevens foresatt. Den andre var en redaksjonell sak med uttalelser fra en terapeut ved ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse) ved Sørlandet sykehus.

___

 

PFU:

Birkenesavisa publiserte flere artikler om mobbing uten å ta godt nok hensyn til de omtalte barna. Det ble også rettet beskyldninger mot lærerne ved en navngitt skole som de ikke fikk mulighet til å svare på før publisering. Avisen sørget heller ikke for tilstrekkelig opplysningskontroll av påstandene som ble fremsatt. Birkenesavisa (BA) publiserte fire artikler om mobbing ved navngitte skoler i Birkenes kommune. Den første var et leserinnlegg skrevet av en 13-åring.

Klager:
Birkenes kommune mente de innklagede artiklene bidro til indirekte identifisering, både av barn som opplever seg mobbet og barn som anklages for mobbing. Klager pekte på at Birkenesavisa ikke tok høyde for potensielle konsekvenser leserinnlegget, som ble publisert med fullt navn og alder, kunne få for eleven og de omtalte medelevene. I en nyhetsartikkel ble en annen elev uthengt i offentligheten som mobber, fremholdt klager. Birkenes kommune fikk heller ikke mulighet til å svare på beskyldningene som ble fremsatt i leserinnlegget før publisering, anførte klager.

Mediet:
Birkenesavisa viste til at avisen de to siste årene har mottatt mange leserinnlegg og publisert flere artikler knyttet til mobbing ved flere av bygdas skoler. Det innklagede leserinnlegget ble publisert i full forståelse med eleven og foresatte, fremholdt redaksjonen, og påpekte at leserinnlegget resulterte at det i etterkant ble satt i verk tiltak på skolen for å ivareta eleven. Redaksjonen er uenig i at den påståtte mobberen som ble omtalt i nyhetsartikkelen, ble uthengt. Skolen har svært mange elever, med tre parallellklasser på hvert trinn. Navn, kjønn og alderstrinn ble ikke nevnt, anførte avisen.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til at det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.5. Mobbing er et samfunnsproblem som det er medienes oppgave å sette et kritisk søkelys på, selv om dette kan være krevende, særlig i lokalsamfunn der alle kjenner alle.

Skjerpet aktsomhet
Det skal være stor takhøyde for subjektive opplevelser på medienes debattsider. Utvalget understreker at jenta måtte kunne fortelle sin sterke, personlige historie om mobbing og utenforskap. Det er redaksjonens ansvar å sørge for at de presseetiske varsomhetsregler følges i meningsinnlegg, som i journalistikken for øvrig. Når barn omtales, skjerpes kravene til aktsomhet. VVP 4.8 pålegger mediene å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering.

Unødig belastning
Etter PFUs vurdering bidro detaljene i leserinnlegget også til at andre barn ble indirekte identifisert. Utvalget peker på navngitt skole, klassetrinn og detaljene fra leirskolen. Hensynet til barn er et grunnelement i presseetikken, som Birkenesavisa i dette tilfellet ikke tok tilstrekkelig hensyn til.

Skulle fått svare
Når det fremsettes beskyldninger av faktisk art, utløser dette den angrepnes rett til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. I leserinnlegget beskrev eleven hvordan hun opplevde mobbingen som sterke overgrep fra medelevene, og at lærerne ved den navngitte skolen ikke gjorde noe for å gripe inn. Dette skulle redaksjonen ha sørget for at de fikk mulighet til å svare på før publisering. PFU minner om at den samtidige imøtegåelsen er ment å være forebyggende, altså at den angrepne får mulighet til å balansere eller tilbakevise påstandene som blir fremsatt.

Ensidig
Når så ikke skjedde, sviktet også avisens opplysningskontroll, jf. VVP 3.2. PFU minner om at jo mer rammende anklagene er, desto større blir kravet til at redaksjonen kontrollerer opplysninger og sikrer tilstrekkelig kildebredde. Det er heller ikke fra avisens side godtgjort at de kraftige beskyldningene mot skolen og medelevene ble forsøkt kontrollert på andre måter. PFU konkluderer med at innlegget var i strid med VVP 3.2, 4.8 og 4.14.

Indirekte identifisert
Nyhetsartikkelen tar for seg en annen mobbesak, ved en annen navngitt skole i kommunen. Der pekes det på én konkret, ikke navngitt medelev som mobber. Selv om skolen har flere paralleller på hvert klassetrinn og den påståtte mobberen ikke er navngitt, er det etter PFUs syn svært sannsynlig at eleven ble indirekte identifisert blant folk i lokalsamfunnet som allerede kjente til konflikten. Da hjalp det lite at eleven ikke ble identifisert for en videre krets. Heller ikke i dette tilfellet kan redaksjonen vise til at anklagene ble ettergått, utover henvendelsen til skolens rektor. Birkenesavisa tok derfor ikke tilstrekkelig hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet, jf. VVP 4.8.

Birkenesavisa har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 3.2, 4.8 og 4.14.

 

Oslo, 20. mars 2024

Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Tove Lie, Nina Fjeldheim, Jonas Stein, Ingrid Rosendorf Joys.