Stor skogbrannfare – innfører strengere bålforbud i Agder (ÅPEN SAK)

 

Daglig leder i 110 Agder IKS, Rune Vårdal Paulsen, har på vegne av alle brannsjefene i Agder sendt ut følgende pressemelding torsdag ettermiddag:

 

– Stor skogbrannfare i vårt distrikt – midlertidig forskrift om forbud mot bruk av ild

Brannvesenene i Agder har vedtatt midlertidig forskrift gjeldende fra 9. juni 2023 om forbud mot bruk av ild.

Forskriften forbyr også bruk av ild i innmark, inkludert faste, godkjente bålplasser. Derfor er den midlertidige forskriften strengere enn det generelle bålforbudet som inntrer hvert år over hele landet 15. april – 15. september.

Skogbrannfaren er høy over store deler av Sør-Norge og det er ikke ventet nedbør den nærmeste tiden. For at skogbrannfaren skal bli mindre vil det være nødvendig med mye nedbør over tid. Dette er bakgrunnen for at brannvesenene i Agder nå nedlegger forbud mot bruk av ild både i innmark og utmark.

– Forbud i innmark og utmark

Ifølge den midlertidige forskriften er det nå forbudt å gjøre opp ild som å brenne bål, bruke grill, stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning med fast brensel (ved, kull, briketter, gress, grener ol.) i skog og annen utmark eller så nær at ild lett kan spres videre i terrenget, samt innmarksområder.

Som innmark regnes i denne forskrift hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor allmenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Dette innebærer at det nå ikke blir tillatt å bruke faste og godkjente bålplasser i våre kommuner. Godkjente bålplasser, enten privat eller offentlig, kan ikke brukes i perioden forskriften gjelder.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskriften, straffes med bot eller fengsel, jf. brann og eksplosjonsvernloven § 42.

– Skoler og barnehager

Brannvesenet mottar mange henvendelser fra skoler og barnehager som ønsker å tenne bål eller bruke grill på tur. Det vil ikke være mulig iht vedtatt forskrift og vi oppfordrer til å finne andre løsninger for å kose seg med mat ute i denne perioden.

– Virksomheter

Vi ber også virksomheter som driver med eksempelvis skogdrift, linjearbeid kraft og tele, kantklipping av veinettet, sliping av jernbanelinjer og liknende om å vurdere risikoen for brann og etablere tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.

– Lov å grille i egen hage

Vi presiserer at det fremdeles er lov å grille i opparbeidet hage, og skolegård ansees som «hage». Men som alltid plikter enhver å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

– Varighet

Den midlertidige forskriften varer til 30. juni, eller til skogbrannfaren er vesentlig redusert og brannvesenet gjør dette kjent på hjemmesider, sosiale medier og pressemeldinger. Når den oppheves, vil fortsatt det generelle bålforbudet gjelde. I tillegg til bål, inkluderer dette bruk av engangsgriller, bålpanner og andre grillinnretninger.

Husk at du alltid, uansett hvor du er og når det er, er ansvarlig når du tenner ild.

 

PRESSEMELDING