Oljefond til grønn omstilling

ILLUSTRASJON: Geirangerfjorden. FOTO: Per Eide

Oljefondets avkastning må brukes til grønn omstilling.

Sentralbanksjef Øystein Olsen uttalte til NRK TV i forbindelse med sin årstale i februar at penger fra Oljefondet ikke skal benyttes til å støtte en overgang til ren energi. Etter vårt syn er sentralbanksjefen fastlåst i gammelt tankegods.

Stadig flere sentrale aktører ser nå at det norske Oljefondet både kan og må benyttes til å løse klimakrisen. Jonas Gahr Støre foreslo i november 2019 at Oljefondet kanskje kunne bidra enda mer til det globale, grønne skiftet.

Oljefondet passerte i fjor 10.000 milliarder norske kroner – eller snart to million kroner for hver eneste av Norges drøyt fem million innbyggere. Én prosent av fondet kan gjerne virke beskjedent, men det utgjør faktisk 100 milliarder kroner – et beløp som utvilsomt vil kunne bidra sterkt til gjennomføring av det grønne skiftet.

Det norske Oljefondet er bygget opp gjennom utvinning og salg av forurensende, fossil energi i form av olje og gass. Det gir etter vårt syn en betydelig moralsk forpliktelse til å gå foran og ta ansvar på veien mot nullutslippssamfunnet.  Vi må utvikle banebrytende miljøteknologi som skaper fremtidsrettede arbeidsplasser i Norge, samtidig som vi bidrar til at både Norge og verden rundt oss får gjennomført det grønne skiftet i tide.

Næringslivet og finansmiljøene har for alvor fått opp øynene for nødvendigheten av det grønne skiftet, og kapitalen flyttes nå i økende grad over til grønne selskaper. Vi trenger imidlertid også politikere og en offentlig sektor som støtter opp om det samme målet og legger til rette for at man i fellesskap kan realisere nullutslippssamfunnet. Politikerne må stille enda strengere krav til utslippsreduksjoner, samtidig som det etableres solide og treffende incentivordninger som gir nødvendig risikoavlastning ved investering i ny og banebrytende miljøteknologi.

Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson, Espen Barth Eide, og LO-sekretær Are Tomasgard tok i sitt innlegg i Dagens Næringsliv den 24. februar til orde for en omfattende, langsiktig og strategisk satsning på hydrogen i Norge. Dette fordi hydrogen vil være en helt sentral energibærer i nullutslippssamfunnet, og fordi en slik satsning også vil kunne skape et betydelig antall nye og bærekraftige arbeidsplasser i Norge.

Et konsortium ledet av Flakk Gruppen i Ålesund fikk i desember 2019 innvilget 37,6 million kroner i støtte fra Pilot-E ordningen for å utvikle en helhetlig verdikjede for produksjon, lagring og levering av grønt hydrogen ved bruk av innestengt elvekraft. Produksjonsanlegget for grønt hydrogen vil bli liggende på Hellesylt like ved verdensarvområdet Geirangerfjorden, og blir det første kommersielle anlegget for produksjon av grønt hydrogen på Vestlandet.

Vårt første mål er å levere grønt hydrogen til fergene som trafikkerer Geirangerfjorden, slik at disse kan seile helt uten utslipp i tråd med Stortingsvedtaket som fastslår at verdensarvfjordene skal være nullutslippssoner senest i 2026.  På litt lengre sikt er målet å levere grønt hydrogen også til andre nullutslippsfartøy, hydrogen biler, -busser og -lastebiler så vel som hydrogen tog. Som ledd i dette har Flakk Gruppen, Tafjord Kraft, Hexagon Composites og Hofseth Aqua med flere nylig etablert og oppkapitalisert selskapet Norwegian Hydrogen AS – et selskap som vil kunne bli en sentral aktør i utbygging av nødvendig infrastruktur for grønt hydrogen i Norge.

Vi er klare for å gjøre utfordringene til muligheter. Suksess fordrer imidlertid at næringslivet, finansmiljøene og offentlig sektor går sammen og løfter i flokk. I så måte er Regjeringens annonserte vedtak om å forsterke Norges klimamål under Parisavtalen et meget positivt signal.

Nå som COVID-19 pandemien herjer verden over og myndighetene annonserer storstilte program for å sikre at hjulene kommer i gang igjen, er det viktigere enn noensinne å investere bærekraftig og fremtidsrettet slik at klimautfordringen løses før det er for sent.

Tiden er inne for å vise lederskap og gå fra ord til handling.

Egil og Knut Flakk

Flakk Gruppen