Barnehage i Smedens Kjerr

Smedens Kjerr: Like sør for kommunehuset har kommunestyret vedtatt å bygge ny barnehage.

Betraktninger rundt Birkenes kommunestyrets sitt vedtak 23. mai om å bygge barnehage i Smedens Kjerr.

Den 23. mai vedtok et flertall i Birkenes kommunestyret at det skal bygges en ny barnehage i Smedens Kjerr for cirka 80 barn. Det å bygge barnehage synes jeg er flott, men jeg som i dag bor i Smedens Kjerr er noe undrende på hvilket grunnlag flertallet hadde for at de stemte som de gjorde. Jeg ønsker å komme med noen betraktninger som sikkert flertallet har vurdert inkludert administrasjonen, men jeg våger med ut på allikevel.

Jeg bor som sagt i Smedens Kjerr og her er det mange små barn inkludert mine barnebarn som sykler, går og løper på kryss og på tvers. Trafikken i dag er til tider så stor at vi må passe ekstra på at barna ikke er ute på veien for selv om det er 30-sone så kjøres det betydelig fortere enn det enkelte ganger. Det er et veikryss opp bakken til mange boliger her hvor mange barn sykler ned i hovedveien og på grunn av store trær og lysstolper med mer så kan ikke bilene som kommer oven fra se barna som kommer ned bakken i stor fart.

Senest sist lørdag var det en nestenulykke i dette krysset. Kommunen har vurdert denne veien så pass trafikkfarlig at de har merket dette med 30-sone og det er vel også sikkert flere grunner til at det er blitt gjort . Det burde også i dag vært laget fartsdumpere på sletta her og satt opp minst et skilt til med 30 kilometer i timen for det kjøres i perioder veldig fort her.. Etter hva som er blitt meg fortalt så foreligger det et kommunestyrevedtak for flere år tilbake da Tømmeråsen byggefelt ble bygd ut at utbyggingen der måtte begrenses da veien ikke ville klare den store veitrafikken? Gjelder ikke dette vedtaket lenger?

Trafikkbilde på veien i dag er ganske stor spesielt på morgningen og på ettermiddagen. Enkelte dager er det også så mye biler parkert som skal til blant annet kommunehuset at de står på veiskuldre og på privat eiendom og i hele tatt der det er ledig plass. Når jeg begynner tidlig på jobb og reiser cirka klokka 07.00 så er det en betydelig trafikk på fylkesveien som skal til Scanflex og til Uldal i tillegg til ordinær trafikk. Her kan en bli stående å vente noe.

Dette krysset er veldig uoversiktlig og med den tette trafikken må en være særdeles aktsom når en kjører ut. Når en da skal ha inntil 80 biler inn der til ny barnehage når barna skal leveres og ikke minst de samme som skal stå i kø for å komme ut igjen kan vel alle forstå at det ikke vil bli enkelt. Det samme er jo på ettermiddagen når alle ansatte på disse fabrikkene skal hjem og alle barn skal hentes? I tillegg så er det en ny topp cirka klokka 0800 da de som jobber i kommunen skal på jobb. Disse skal jo også stå i samme trafikkbilde som resten på ettermiddagen. Per i dag så er det betydelig trafikk ned Strøget på ettermiddagen og køen står jo fra Heimtun og nesten opp til Kiwi. Og så må vi plusse på inntil 80 biler til i dette bilde i tillegg til den ordinære trafikken morgningen og ettermiddag. For ikke å snakke om de andre av og påkjørsler opp gjennom hele Strøget.

Er dette tenkt løst med en rundkjøring eller planfritt kryss ut fra Smedens Kjerr? Statens vegvesen vil jo måtte inn i bilde her da dette krysset er særdeles uoversiktlig som nevnt. Til tider vil da være en betydelig større trafikk her i byggefeltet enn det er på riksveien og både dagens vei her i Smedens Kjerr og gangfeltet må jo betydelig rustes opp. For med parkerte biler både langs veien og rundt forbi og stor trafikk må også gående og myke trafikanter også hensyn-taes slik jeg ser det. For det er jo ikke alle som kommer til å kjøre barna til barnehagen selv om det nok gjelder de fleste.

Som beboer i Smedens Kjerr er jeg bekymret for det dette som jeg her har nevnt når det blir en realitet. I tillegg vil vi jo i denne 30-sonen ha en betydelig anleggstrafikk i denne byggeperioden hvor det ferdes masse store og tunge biler og små barn på kryss og på tvers. Men jeg trenger vel kanskje ikke å bekymre meg ? For flertallet som stemte for og vedtok dette har sikkert fått av kommunens administrasjon fremlagt gode nytte/kost-analyser som ivaretar det økonomiske grunnlaget, risikovurderinger for et betydelig endret trafikkbilde og en behovsanalyse hvor det blant annet fremgår at kommunen virkelig trenger en ny barnehage med 80 plasser?

Etter hva jeg kunne se i Lillesandposten for en tid tilbake så gikk befolkningsgrunnlaget noe ned i Birkenes og ikke opp? Det at det ikke lenger kunne være barnehage på folkehøgskolen virker noe underlig.. Slik jeg har forstått og hørt det så er folkehøgskolen absolutt villig til å både ruste opp lokalene og leie ut til kommunen og det må vel bli betydelig billigere enn å bygge en ny til cirka 40 millioner? Men her snudde visstnok noen politikere da kommunalsjef fremla det slik at dette ikke var noe alternativ.. Dette var sikkert godt forankret og kvalitetsikret med folkehøgskolen ledelse. Men så er vel ikke vår kommune så viden kjent for å ha kvalitative gode analyser før vi bestemmer oss endelig heller etter hva jeg kan lese i aviser. Er det ikke slik at en skal ha et bredt og godt saksfremlegg før en endelig bestemmer seg og ikke motsatt? Jeg tror at dette vil koste betydelig mer enn «cirka 40 millioner» før dette er endelig ferdig. Jeg har bevist unnlatt å kommentere økonomien i dette for det tar jeg for gitt at de som steller med pengene i kommunen har kontroll på.

Men når alle disse bekymringen er fremsatt så finnes det jo en løsning som ikke har vært nevnt etter hva jeg kjenner til og det er jo å ruste opp i sentrum slik at veien opp til Digerhaug kan brukes til både anleggsvirksomhet og adkomst når barnehagen er ferdig. Da vil en unngå mange ekstrakostnader og redusere trafikken opp strøket betraktelig og det å legge en så trafikkert vei der må vel også være mulig der når den også kan legges i et annet boligområde som Smedens Kjerr med mange flere beboere eller? Det vil jo da bli en betydeligere kortere strekning og mange færre hus som blir berørt. Og det er vel slik at det er politikerne ved ordføreren som bestemmer og ikke administrasjonen? I så fall så vil jeg gi kommunestyret et råd. Omgjør vedtaket. Be administrasjonen om å skikkelig utrede flere alternativer som det nyvalgte kommunestyret kan ta stilling til til høsten. For det kan jo være greit å ha med seg at det er kommunestyrevalg i høst.

Dette var noen betraktninger fra en av oss som bor her i Smedens Kjerr 35 i dag og jeg anmoder alle andre som bor her om å ta stilling til dette som et flertall i kommunestyret på best mulig grunnlag nå har bestemt.

Harry T. Møller