Dyrt å oppfylle alle ønsker

KOMMUNALSJEF: Bente Somdal.

Hun mener utfordringen i framtida blir å kombinere teknologi og tradisjonelle tjenester.

Hun er ny, men ikke helt ny. Bente Somdal ble konstituert som helse- og velferdssjef i Birkenes da Anne Stapnes ble konstituert som rådmann. Og da Stapnes fikk jobben som rådmann fast, gjorde Somdal etterhvert det samme som kommunalsjef.

– Og det passer meg bra, for jeg er nok et typisk kommunemenneske. Bakgrunnen min er egentlig fysioterapi, men med årene har det utviklet seg til ledelse, sier Somdal.

Stillingstittelen var enklere før. De fleste som har levd en stund er fortrolige med at kommunen har sosialsjef – arbeidsoppgavene er stor sett de samme, men nå heter det altså kommunalsjef helse og velferd.

Nye koster

En har jo ikke mye tro på at hun vil kritisere sine forgjengere og politikerne i Birkenes, men det er naturlig å spørre, ettersom det sies at nye koster feier best.

–Er det mye å feie på i Birkenes?

–Jeg synes folk i Birkenes har all grunn til å være fornøyd med omsorgstjenesten og nivået den ligger på, sier kommunalsjefen.

Hun opplever kommunen som oversiktlig, men framoverlent.

– Kommunen er oversiktlig, så vi kan se og møte den enkelte og sette inn tiltak når det er behov for det. Den er framoverlent, for mye av arbeidet vårt handler om å prøve å se hva som blir behovene i fremtiden, sier Somdal.

Velferdsteknologi

– Hva ser du for deg blir fremtidens behov?

– Eldrebølgen, som det var så mye snakk om for 20 år siden var nok noe overdreven. Man tok ikke tilstrekkelig hensyn til at 80-åringene i dag er gjennomgående friskere enn de som var 80 for 20 år siden. Og 80-åringene om ti år vil være friskere enn åttiåringene i dag, sier hun.

Men undersøkelser viser ifølge henne at de eldre blir mer og mer bevisst på hvordan de vil ha det.

– Det virker som at folk vil bo i egen bolig så lenge som mulig, og da må vi legge til rette for det. Da gjelder det å få tilrettelagt boliger, og tilrettelagt teknologi. Morgendagens 80-åringer vil på et eller annet vis kunne gjøre seg bruk av datasystemer, og velferdsteknologien går ut på å tilrettelegge for det, sier Somdal.

Dyre ønsker

Et typisk eksempel er at hjemmesykepleien ikke behøver å vekke folk om natta for å se at de sover og har det greit. Både hus og seng kan kontrolleres ved hjelp av sensorer som sier fra hvis noe er galt. Lover og regler endres for å tilpasse seg utviklingen.

– I hvilken grad styres fremtidens behov av økonomi?

– Hvis alle skulle få alle ønskene sine oppfylt, ville det jo bli veldig dyrt. Slik har det aldri vært, og slik vil det aldri bli. Det finnes, og vil alltid være nasjonale og kommunale standarder og normer for hvordan helsetjenestene skal være. Utfordringen er helt klart å kombinere teknologi med mer tradisjonelle tjenester. Teknologi vil være et supplement til andre tjenester, sier Somdal,

Ikke bare eldre og syke

Kommunalsjef for helse og velferd har også ansvar for andre felt enn de syke og de eldre. I porteføljen er også hjemmetjenester, NAV kommune, boveiledertjenesten, legetjenestene og ansvar for interkommunalt samarbeid på helsesektoren.

– Det legges stor vekt på rehabilitering for tiden, og kommunens innsats på det feltet er en god investering og godt for den enkelte som får hjelp til å komme seg på beina igjen, sier hun.

Samhandlingsreformen, som har lagt til rette for samarbeid mellom sykehus og kommune, har medført at kommunen tar imot sykere brukere enn tidligere.

– Det gjør at våre ansatte har fått kompetansehevning og nye utfordringer. Vi har også oppmerksomheten rettet mot rus og psykisk helse og godt samarbeid med andre kommuner i nærheten, forteller kommunalsjefen.

Dessuten er det relativt nytt med aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år.

– NAV jobber veldig godt innen dette området og har stort fokus på at unge mennesker skal komme i arbeid eller utdanning. Dessuten har vi tilbud om gjeldsrådgiving og kvalifiseringsprogram. Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening. Målet med programmet er at folk skal få den oppfølgingen man trenger for å komme i arbeid, sier hun.

Tilrettelegging for utviklingshemmede er også en del av hverdagen, og da er det snakk om både boligstrategi og dagtilbud.

– I det siste har vi hatt spesielt fokus på avlastningstilbud for foreldre med utviklingshemmede i familien. Vi har sett at det er et behov der, og det tar vi nå tak i, sier Somdal.

Arbeidsmiljø

Ellers er det jo en stadig utfordring for en leder å legge til rette for et godt arbeidsmiljø. Til daglig driver hun med lydighetstrening med sin Border Collie. Hun har og en Beagle, mann og tre voksne barn, men samhandlingen mellom mennesker på en arbeidsplass er noe annet enn dressur.

– Miljø handler om det mellommenneskelige. Folk flest i Birkenes har god bagasje, og derfor går det mellommenneskelige stort sett greit. Men det er viktig å ha oppmerksomheten rettet mot det området også. Jeg vil at folk skal være trygge på seg selv, trygge på hverandre og trygge i jobbene sine, avslutter kommunalsjefen.