Store tap etter strid

Både kommune og byggmester lider store tap etter rettsrunde om boligene i Smedens kjerr.

Helt siden boligene for vanskeligstilte har stått ferdige i slutten av 2014 har de vært omstridte. Kommunen mener de er befengt med en rekke mangler, og dårlig arbeid. I desember møtte kommune og byggmester i Kristiansand tingrett, og noen dager før nyttår falt dommen.

– Ingen av partene har fått medhold fult ut, eller medhold i det vesentlige, skriver dommerfullmektig Hanne Aanstad-Lund i dommen.

Gjennom tolv vitner ble saken i begynnelsen av desember belyst i Kristiansand tingrett. Dialogen mellom de to partene gjennom byggeprosessen betegnes av retten som uformell. Det er ikke holdt byggherremøter, skrevet referater fra viktige muntlige avtaler, eller skrevet endringsmeldinger. Uformelle møter skal ha funnet sted en til to ganger i uka.

Lang kravliste

– Samarbeidet har ikke vært formalisert, og dette har skapt vanskelige bevisspørsmål om hva som er avtalt mellom partene i byggeperioden, skriver Aanstad-Lund.

1. desember 2014 ble det gjennomført et møte mellom kommunen og Byggmester Kristian Flaa. I etterkant av møtet sendte kommunen en liste over ting de krevde utbedret, og i retten besto denne lista av 19 punkter.

Lista består blant annet av et krav om å legge terrazzogulv i de fire leilighetene. Prisen på dette er estimert til 463.040 kroner i en rapport. Retten på sin side mener det holder å utbedre gulvet, og dømmer byggmesteren til å gi et prisavslag på 150.000 kroner.

Et annet krav fra kommunen er at byggmesteren må dekke kommunens tapte leieinntekter. Disse anslås til 6000 kroner i måneder for de fire leilighetene, noe som utgjør omtrent en halv million kroner over to år. Retten avviser dette kravet.

Kommunen har overtatt

Partene er uenige om møtet i 2014 var en overtakelsesforretning, eller bare en befaring. Kommunen har brukt ordet overtakelse gjentatte ganger i korrespondanse med byggmesteren, men hevdet i retten at dette kun skyldtes uvitenhet.

Retten på sin side, finner at overtakelse har funnet sted. Det får konsekvenser for kommunen, som i sin påstand legger til grunn at overtakelse ikke har skjedd. Retten slår også fast at en rekke av kravene til kommunen avvises, fordi kommunen har brukt for lang tid på å reklamere.

Uaktsomt gulvkrav

Byggmester Kristian Flaa dømmes av retten til innen to måneder å montere sikkerhetsglass på rekkverk i de fire boligene, montere spiler på terrassene, bygge fall for overvann og montere rør for avledning av overvann. Innen fire måneder må selskapet opparbeide tre parkeringsplasser, og legge asfalt helt inn til husveggen.

Kommunen må på sin side betale 100.000 kroner av byggmesterens saksomkostninger. Etter rettens syn har kommunen opptrådt uaktsomt ved at de tidligere har krevd at gulvene i boligene skulle fjernes, og det skulle legges nye gulv. Dette kravet har gjort at byggmesteren har brukt mye penger på innhente fagekspertise, ettersom kravet fra kommunen ville føre til store kostnader. Retten påpeker at kommunen hele seks ganger har endret påstand, sist under forhandlingene i retten.

– Jeg er fornøyd med utfallet av saken, men ønsker ikke å kommentere dommen utover det, sier Kristian Flaa til Birkenesavisa.

Partene har nå en måned på seg til å vurdere en anke, men Flaa ønsker ikke å si noe om dette er aktuelt for ham. Han ønsker heller ikke å si noe om hvor mye saken har kostet bedriften i saksomkostninger.