Negative til kraftverk

FROLAND: Hauglandsfossen på Hynnekleiv er omkranset av elder fløtingsmurer. FOTO: Via Naturvernforbundet

750 meter fra kommunegrensa planlegges det kraftverk i Tovdalselva.

Det er Norsk Vannkraft som i samarbeid med grunneieren rundt Hauglandsfossen i Froland som nå søker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) konsesjon om å bygge kraftverk i Tovdalselva. Hauglandsfossen ligger omtrent 750 meter nord for kommunegrensa mellom Birkenes og Froland.

– Dette går ikke Venstre med på, og vi vil anbefale NVE å avslå søknaden, sier Sara Sægrov Ruud som sitter i fylkesutvalget for Venstre.

Tovdalselva er varig vernet mot vannkraftutbygging, men et flertall på Stortinget har åpnet for såkalte minikraftverk på inntil én megawatt i vernede vassdrag, dersom det ikke kommer i strid med formålet for vernet.

Utsatte saken

– I dette tilfellet vil et utbygging være i strid med formålet. I vernegrunnlaget ble det i sin tid framhevet at elva går i variert og attraktivt landskap, og at det er stort naturmangfold, store kulturminneverdier og friluftslivsinteresser. Hauglandsfossen er en av de større fossene i vassdraget, sier Ruud i en pressemelding.

Fylkespolitikerne hadde saken til behandling i begynnelsen av april, og innstillingen fra fylkesrådmannen var da å anbefale NVE å avslå søknaden. I møtet fremmet Høyres representant Torunn Ostad forslag om å tillate utbygginga, mens Gro Bråten (Ap) ville utsette saken.

Utsettelsesforslaget ble vedtatt med fem mot fire stemmer, med den begrunnelse å avvente Froland kommunes behandling av saken. Kommunen behandlet saken tirsdag, også her med en innstilling fra administrasjonen om å avvise søknaden.

Kommunen negativ

– Formannskapet støtter rådmannens innstilling med fire mot tre stemmer. Jeg støtter flertallet, men var i tvil underveis. Inngrepene er ikke stå store, men det blir redusert vannføring i deler av året, sier ordfører Ove Gundersen (KrF) i Froland.

Han forteller at vernestatusen til Tovdalselva veide tungt i saken, og påpeker at det er begrenset med kraft som kraftverket bil produsere. Tirsdag sa også fylkesutvalget nei til kraftverket.

– Når man tenker på det arbeidet som foregår av Agder Energi med å utbedre og stryke eksisterende anlegg representerer et kraftverk i Hauglandsfossen et lite energitilskudd, sier Gundersen til Birkenesavisa.

Det planlagte kraftverket vil ha en effekt på 0,99 megawatt, og en gjennomsnittlig årsproduksjon er beregnet til seks gigawattimer. I søknaden er det opplyst at fossens fall er på 21,5 meter, og at kraftverket får en rørgate på 650 meter. Kraftverket er plassert omtrent åtte kilometer oppstrøms for det planlagte kraftverket i Herefossen. Kraftverket på Herefoss er planlagt med samme effekt, men en litt større årlig produksjon.

Advarer mot bygging

Naturvernforbundet i Aust – Agder går på det sterkeste mot bygging av kraftverket. I sin høringsuttalelse til NVE slår de fast at fossen er en sjeldenhet i den sørlandske naturarven.

– Vi går imot at det klusses med en karakterfoss som er med å gi et helhetsbilde av ei elv som renner fritt fra fjell til fjord. Hauglandsfossen e r en del av denne helhet en. Vi kan ikke godta at man fragmenterer Tovdalselva opp i deler og gir de mindre betydning, skriver Stig Rubach for forbundet.

Ifølge sakspapirene i Froland kommune vil en utbygging før til liten endring i vannføringa i elva, særlig sommerstid. Kommunen kan ikke se at utbygginga får store negative konsekvenser for friluftslivet langs elva. Saksbehandler Trude Engesland påpeker at et kraftverk kan ha negative konsekvenser for naturmangfoldet, og endre miljøet rundt kulturminnene i fossen.