Frivillig tilleggsundervisning

SLIPPER: Ved Engesland skole har elevene fått den undervisningstida Opplæringsloven fastsetter. Dermed slipper elevene å sitte flere timer på skolebenken per uke enn i dag. Unntaket er 1.-4. klassingene som får ett kvarter mer undervisning i uka. (Bildet er tatt ifm. en leksjon i privatøkonomi med den lokale sparebanken våren 2014)

KOMMUNALT. Elever som er gått ut av grunnskolen i Birkenes og som har fått for lite undervisning, kan få tilbud om å ta igjen det tapte ved kommunens læringssenter.

SLIPPER: Ved Engesland skole har elevene fått den undervisningstida Opplæringsloven fastsetter. Dermed slipper elevene å sitte flere timer på skolebenken per uke enn i dag. Unntaket er 1.-4. klassingene som får ett kvarter mer undervisning i uka. (Bildet er tatt ifm. en leksjon i privatøkonomi med den lokale sparebanken våren 2014)

SLIPPER: Ved Engesland skole har elevene fått den undervisningstida Opplæringsloven fastsetter. Dermed slipper elevene å sitte flere timer på skolebenken per uke enn i dag. Unntaket er 1.-4. klassingene som får ett kvarter mer undervisning i uka. (Bildet er tatt ifm. en leksjon i privatøkonomi med den lokale sparebanken våren 2014)


Det går fram av et notat om tiltak i forbindelse med de mye omtalte bruddene på Opplæringsloven, som ble avdekket under arbeidet med omlegging til femdagers skoleuke. Når kommunen nå har gjennomgått skoletidsplanene for de ti siste årene, har man funnet at skolene har hatt samme dagsrytme i alle de ti årene. Når det så viser seg at elevene har fått for lite undervisning totalt sett i forhold til hva Opplæringsloven sier, så må kommunen som skoleeier sørge for at elevene får tatt igjen den tapte undervisningen. Fylkesmannen anbefaler derfor å øke timetallet på årsbasis og at timene bør fordeles på hovedfagene norsk, matte og engelsk. Når det gjelder elevene som er gått ut av grunnskolen, råder Fylkesmannen kommunen til å gi et frivillig tilbud om opplæring innenfor grunnskolens pensum. Dette tilbudet vil bli gitt ved Birkenes Læringssenter, og omfanget skal fastsettes etter behov. Det er foreløpig ikke fastsatt når timetallet vil bli økt for dagens grunnskoleelever, eller når tilbudet om å ta opp igjen tapt undervisning på frivillig basis vil komme i gang.

– Vi er ikke kommet så langt i planlegginga ennå. Det viktigste nå er å følge opp de som er i grunnskoleløpet og som har mista noe, presiserer fungerende skolesjef Anne Stapnes. Hun ber elever og foreldre som vil benytte seg av tilbudet om å avvente klarere informasjon.

– Dette får jo konsekvenser for både personell og økonomi, så vi må ha en skikkelig plan på det, understreker skolesjefen.

Gjennomgangen av de ti årene viser også at avviket mellom gitt undervisning og kravet i Opplæringsloven ikke er så stort som først anslått. Årsaken er at deler av undervisningstiden som er brukt til spising også er blitt benyttet til høytlesning, og noe av denne tida kan regnes som undervisning. Når overnattingsturer, Polen-tur, tilstelninger og lignende også regnes med, kan enkelte elever tvert imot ha fått mer undervisning enn Opplæringsloven krever, går det fram av notatet som legges fram for Kommunestyret torsdag.