Ukas leder: Det haster med sentrumsplan

Det var stort engasjement og tilsynelatende stor vilje blant både politikere og bygdefolk til å delta og fullføre da kommuneadministrasjonen satte i gang prosessen med å få utarbeidet en sentrumsplan for Birkeland for om lag to år siden. Etter befaring med konsulenter, folkemøte og idéseminar syntes arbeidet å være godt i gang.

Så stilnet det helt. Årsaken skal ha vært at det ikke var politisk vilje til å prioritere dette arbeidet blant mange presserende kommunale oppgaver. Stadige utskiftinger på plankontoret kan også ha vært en medvirkende årsak. Nå er imidlertid en ny kommuneplanlegger forlengst på plass, og han synes ikke å kaste bort tida.

Allerede i sitt første møte med politikerne, da han i september redegjorde for tjenesteutvalget og planutvalget om kommunens planarbeid, slo Arild Syvertsen fast at arbeidet med en ny sentrumsplan for Birkenes ville ha høy prioritet på plankontoret. Den nye kommuneplanleggeren har vår fulle støtte. Flere utbyggingssaker med sprikende vedtak de siste åra har vist at det haster med å få avklart hvordan Birkeland sentrum skal utvikles.

Nederst i Nordåsveien er det gitt tillatelse til å fortette en eneboligeiendom med fem leiligheter. Litt lenger nord, på andre siden av Strøget, er det gitt dispensasjon for det nye Kiwi-bygget med forretningslokaler og leiligheter i tre og en halv etasje. På naboeiendommen Birkeland Bruk sa imidlertid politikerne nei til å starte regulering av en lignende utbygging.

Rusler vi over Strøget igjen, til Digerhaug, kommer vi straks til en eiendom hvor det nå søkes om å rive en enebolig for å bygge åtte leiligheter. Rett ved lanseres det planer om 28 leiligheter på ”Skauen”, den 4,7 mål store eiendommen etter Arnfinn Flaa. Får utbyggerne i sistnevnte sak ja, vil det bety en helt ny praksis for hva som tillates i Birkeland sentrum, en praksis som politikerne neppe hadde i tankene da de regulerte området til småhusbebyggelse/eneboliger i 1993.

I planene for ”Skauen” inngår også at det gamle hvite huset helt nede ved Strøget, huset etter smeden Johan som har gitt området navnet Smedens Kjerr, også må rives dersom den massive fortettingen skal kunne finne sted. Det bringer oss til spørsmålet om hvordan man ønsker at Birkeland og Strøget skal framstå, et spørsmål flere enn utbyggerne av en enkelt eiendom og dens naboer bør få uttale seg om.

Kanskje synes birkelendingene det er greit at de gamle husene langs hovedgata erstattes av leilighetsbygg med mer moderne uttrykk? Kanskje ønsker birkelendingene at eneboligeiendommer i sentrum skal kunne fortettes med både 20 og 30 boenheter? I så fall bør det etter vår mening avklares i en ny plan for sentrum, ikke ved en dispensasjonssak i Planutvalget.

Saken viser med all mulig tydelighet at det haster med å få på plass en sentrumsplan for Birkeland. Dette arbeidet bør ha høy prioritet hos både kommuneadministrasjon og politikere i tida framover.