Ukas leder: Det haster fortsatt med sentrumsplan

I forrige uke var denne spalteplassen viet utviklingen av Birkeland sentrum generelt og planene om å bygge 28 leiligheter på den 4,7 mål store eiendommen etter tidligere lensmann Arnfinn Flaa spesielt. Vi viste til at det er gitt tillatelse til flere fortettingsprosjekter i og i nærheten av sentrum de siste årene, og etterlyste en sentrumsplan slik at birkelendingene kan få være med og bestemme hvordan Birkeland skal utformes for framtida.

I den aktuelle saken – søknaden om å få bygge ut ”Skauen” med 28 leiligheter – kom vi i skade for å hevde at det 110 år gamle huset ved veien som må vike dersom leilighetskomplekset skal kunne oppføres slik planene foreligger, var huset etter smeden Johan. Det skal ikke være riktig. Smeden Johan, som ga området navnet Smedens Kjerr, bodde i et hus litt lenger nord på Strøget.

Eiendommen hører heller ikke inn under reguleringsplanen for sentrum fra 1993, men under en egen reguleringsplan for Smedens Kjerr, vedtatt i 1995. Nettopp at eiendommen ikke hører til sentrum var også en av saksbehandlerens argumenter for å la søknaden bli behandlet som en dispensasjonssak i Planutvalget. Et av argumentene for å innvilge søknaden var at bygningsmassen ikke overstiger utbyggingsgraden som er tillatt i reguleringsplanen fra 1995.

Nå var det kun SVs enslige representant som ønsket at det gamle huset som har vært med på å prege Birkeland sentrum i hundre år, skulle få stå. Resten av Planutvalget gikk inn for FrPs forslag om å tillate hele utbyggingen og ta ut punktet der utbygger oppfordres til å bevare det gamle huset.

Som vi påpekte for ei uke siden kan det godt tenkes birkelendinger flest ikke er så opptatt av hvordan Birkeland så ut for hundre år siden og at de gamle husene i sentrum derfor gjerne kan erstattes av mer moderne bygg. Det kan også godt tenkes at de slett ikke synes 28 leiligheter på ei romslig eneboligtomt er for mye. Men det synes vi de burde fått lov til å si sin mening om.

Vi mener fortsatt det er for lettvint å gi tillatelse til en såpass massiv utbygging i sentrum ved dispensasjon. For sentrumsplanen, som politikerne selv har etterlyst, er ikke vedtatt ennå. Det betyr at sentrum ikke er definert, ei heller hva man skal tillate av utbygging i sentrumskjernen og i områdene rundt.

Ved sitt vedtak i Planutvalget sist onsdag har planpolitikerne tjuvstarta på dette arbeidet, uten at bygdefolket ble invitert med. Nå kan det selvsagt argumenteres med at det er nå søknaden foreligger, det er nå grunneiere og eventuelle investorer er interessert i å smi, og at det ville være for dumt dersom man skulle skusle bort denne muligheten til å få fortgang i den ønskede fortettingen av sentrum.

Vi tror imidlertid utbyggerne fortsatt ville vært klare til å bygge når sentrumsplanen står ferdig om ett år eller så. Vi tror også utbyggerne, i likhet med naboene og andre som ønsker utvikling i Birkeland sentrum, ville vært tjent med en grundigere saksbehandlingsprosess enn denne saken har fått. Og vi forstår godt dersom noen føler seg snytt. Vi tror vi har mange med oss når vi ønsker utviklingen og utbyggingen av Birkeland sentrum hjertelig velkommen. Men den bør skje planmessig og ikke klattvis etter tilfeldighetsprinsippet.