Alvorlige regelbrudd i kommunens vannverk

Birkeland vannverk Grunnvannsbrønnen på FlakkVANNFORSYNING: Mattilsynet fant tre alvorlige brudd på lover og forskrifter for den kommunale drikkevannsforsyningen, og vurderer å gi Birkenes kommune pålegg for å sikre trygg vannforsyning. På bildet ses grunnvannsbrønnen på Flakk.

Birkeland vannverk Grunnvannsbrønnen på Flakk

VANNFORSYNING: Mattilsynet fant tre alvorlige brudd på lover og forskrifter for den kommunale drikkevannsforsyningen, og vurderer å gi Birkenes kommune pålegg for å sikre trygg vannforsyning. På bildet ses grunnvannsbrønnen på Flakk.

KOMMUNALT. Til tross for gode rutiner for drift av det kommunale ledningsnettet, fant Mattilsynet tre alvorlige brudd på lover og forskrifter.

Hensikten med tilsynet, som ble gjennomført 22. mars i år, var å sjekke hvordan Birkenes kommune sikrer at ledningsnettet leverer trygt og nok drikkevann til mottakerne. Også styring og kontroll med drift og vannkvalitet skulle etterses.
Etter tilsynet har det statlige tilsynet varslet at de vurderer å gi Birkenes kommune tre pålegg for å sikre trygg vannforsyning. Første frist vil bli satt til 15. juni, de andre to til 3. desember.
Birkenes kommune har rett til å uttale seg om varselet, og Mattilsynet har gitt frist til 16. april.

Ingen oversikt over risikoabonnenter

Forholdet kommunen vil få kortest frist til å rette opp, gjelder kartlegging av abonnenter som kan være en risiko for vannkvaliteten ved tilbakeslag i ledningsnettet.
– Det er viktig å ha oversikt og risikovurdering av abonnenter som kan forurense ved tilbakeslag, skriver Mattilsynet, som helst så at det forelå en skriftlig oversikt med telefonnumre til abonnenter som kan være sårbare.

Beredskapsplan ikke oppdatert

Vannverket skal i følge lovverket ha kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan være aktuelle, og ha planlagt hva slags tiltak som skal utføres om noe uønsket skjer. Denne oversikten for ledningsnettet var ikke oppdatert.
– Det er viktig at virksomheten har jevnlige beredskapsøvelser for å kvalitetssikre planer og ansattes kompetanse. Mattilsynet vurderer å pålegge virksomheten å oppdatere beredskapsplanen og foreta en risiko- og sårbarhetsanalyse av ledningsnettet for vann, heter det i rapporten.

Hovedplan for vannforsyning

Heller ikke internkontrollsystemet for ledningsnettet var oppdatert. Dette systemet skal gi en oversikt over kritiske punkter ved ledningsnettet og gjennomgå og beskrive rutiner for drift av ledningsnettet.
Det ble opplyst at hovedplan for vannforsyningen var noe det ble jobbet med, og skulle bli ferdig i løpet av 2012.
– Et oppdatert og fungerende internkontrollsystem basert på en fareanalyse er grunnleggende i
driften av et vannforsyningssystem, påpeker førsteinspektør Yngve Christensen, som anser også dette regelbruddet for alvorlig.

Rutiner for varsling av abonnenter

Mattilsynet fant også å måtte påpeke kommunens ansvar for å ha en innarbeidet rutine for å ivareta opplysningsplikten for mottakerne av vannet.
Mattilsynet refererer at det ble funnet fram en rutine i internkontrollpermen, men at det ble innrømmet at denne ikke var kjent for de ansatte.
– Vannverkseier skal ha klare rutiner for hva og hvordan abonnentene skal varsles om ved hendelser, sier Mattilsynet med henvisning til Drikkevannsforskriften.