Ønsker at pengene fra salget av Eldrebustaden på Herefoss «blir i bygda»

Folkevalgte Anders Snøløs Topland (Sp) har sendt inn en interpellasjon til neste kommunestyremøte, med et avsluttende spørsmål til ordføreren.

– Eldreboligen på Herefoss er nå solgt fra kommunen til privatpersoner. Gitt det begrensede vedlikeholdet av bygget fra kommunal side, så tror jeg det er til det beste at dette bygget nå blir solgt, og vil tro at nye eiere vil ivareta bygget på en god måte. Salg av bygget gir også noen kroner i kassa for kommunen. Imidlertid mister Herefossbygda et offentlig lokale som blant annet har vært benyttet til diverse møteaktivitet. Det hører med til historien at Herefoss kommune sine oppsparte midler ved kommunesammenslåingen på 60 – tallet ble brukt til å bygge eldreboligene. Dette som en følge av at Herefoss ikke brakte med seg gjeld i kommunesammenslåingen.

– Herefoss skole og grendehus har muligheten til å bli benyttet som møtelokale isteden, dessverre med en ulempe. Spesielt gymsalen, men også grendestua, har dårlig akustikk. Det er mye romklang. Om det er tilstelninger i gymsalen og noen flytter på en stol, så overdøver det all samtale i rommet, selv om du sitter i andre enden. Folk med dårlig hørsel kvier seg for å gå på arrangementer på skolen og holder seg heller hjemme. Uttrykket «jeg får bare vondt i hodet og hører ingenting av det som blir sagt allikevel» har jeg hørt mer enn en gang. Idrettslaget unngår også å avholde aktiviteter i gymsalen for barn, da voksne ikke orker å stå i støyen. Bygdas foreninger har gått sammen om å kjøpe gardiner og lydanlegg til lokalene, noe skolen også får benytte seg fritt av, men det er ikke nok til å løse problemene med akustikken.

– Min tanke er om overskudd fra salget av eldreboligene kunne brukes til støydemping på Herefoss skole i gymsal og grendestue. På den måten sikrer vi at ulempen ved salget av bygget oppveies for en god del ved at lokalene på skolen bedre tilrettelegges for bruk, også for eldre. En sikrer også at «herefossmidlene» «blir i bygda», og en stimulerer til økt kulturaktivitet i lokalsamfunnet i tråd med kommuneplanens målsetting om aktive kommunesentra.

– Kan ordfører sjekke om det er mulig å gjøre en slik omdisponering av midlene og eventuelt ta dette med i arbeidet med økonomi og handlingsplan i høst?