Vil løfte Telemarksveien

BREDERE: Riksvei 41 blir bredere i løpet av vinteren. Arkivfotoet er fra strekninga mellom Herefoss og Gauslå.
TRANGT: Det er trangt om plassen på riksvei 41 ved Gauslå. Fortsatt arbeides det med en plan for veien. (ARKIVFOTO).

TRANGT: Det er trangt om plassen på riksvei 41 ved Gauslå. Fortsatt arbeides det med en plan for veien. (ARKIVFOTO).

Ordførerne i Seljord, Kviteseid, Nissedal, Åmli, Froland og Birkenes fortsetter det møysommelige arbeidet med å få riksveg 41 inn i Nasjonal Transportplan (NTP).

Nå presenterer de et felles saksframlegg for alle de seks kommunene i Telemarksveien. Også fylkespolitikerne i Aust-Agder og Telemark får saken på bordet. Ordførerne støtter seg til en fersk utredning gjort av Statens Vegvesen. Det 18 sider lange dokumentet gir en oversikt over utfordringene langs de 167 kilometerne fra Kristiansand til Brunkeberg i Telemark. Vegvesenet gir også en faglig vurdering av hva som bør prioriteres og hva som vil være en riktig satsing på kort og på lang sikt.

I saksframlegget understrekes det at RV 41 en viktig transportkorridor mellom Vest-Telemark og Sørlandet. I tillegg danner vegen et knutepunkt mot både østlandet og vestlandet på grunn av tilknytningen til E-134 ved Brunkeberg. Strekningen har stor betydning for så vel godstransporten som for trafikk til turist og opplevelsesmål langs strekningen.

Nå ber ordførerne kommunestyrene om å støtte anbefalingene. 17. desember skal birkenespolitikerne behandle saken.

Gul midtstripe overordnet

Det var i juni 2014 at ordførerne i Seljord, Kviteseid, Nissedal, Åmli, Froland og Birkenes tok initiativ til et felles møte om den problematiske riksveg 41. Også Statens vegvesen Region Sør ble invitert. Fem møter og en felles befaring er gjennomført. Vegvesenet sa seg villig til å utarbeide et grunnlagsdokument, som altså nå foreligger og brukes som grunnlag for videre innsats.

I utredningen anbefales det å prioritere tiltak som kan sikre en varig og mer sammenhengende vegstandard og som kan bedre trafikksikkerheten. Standardheving på strekninger bør prioriteres framfor punktutbedring.

– Gul midtstripe bør være et overordnet mål (det vil si asfaltert bredde på minimum 6 meter, journ. anm). Det bør også være en målsetning om forsterket drift og vedlikehold på strekninger som er spesielt utfordrende vinterstid, heter det i strategidokumentet.

Verst nord for Herefoss og langs Nisser

Vegvesenet slår fast at utfordringene er aller størst mellom Søre Herefoss og Hynnekleiv og mellom Treungen og Vrådal.

– I Aust-Agder er det partier på delstrekningene Søre Herefoss-Engebu, Åskåna-Smedbakken og Herefoss-Hynnekleiv som skiller seg ut som spesielt dårlige. Fire parseller mellom Søre Herefoss og Hynnekleiv bør breddeutvides, slik at rv. 41 får sammenhengende gul midtstripe på den 34 km lange strekningen mellom Birkeland og Hynnekleiv, anbefaler Vegvesenet.

For Gauslå kleiver finnes det en eldre vegplan og grunnerverv er foretatt. Det gjør at tiltak kan gjennomføres uten reguleringsplan og dermed relativt raskt.