Politisk styring av organisering

Viser til innstilling i tjenesteutvalg og formannskap der en ser for seg en politisk styring av organisering av kommunens tjenester.

LESERBREV: Professor Morten Øgård var onsdag 9. desember invitert til å holde et foredrag på et åpent folkemøte om “kommuner i omstilling”. Øgård åpnet med å beskrive hvordan kommuner nå står i økonomiske og legitimitetsmessige utfordringer og beskrev hvordan man tradisjonelt har håndtert disse utfordringene. Ofte benyttede virkemidler er endringer i territorielle grenser (ref. kommunereformen), endring i kommunens oppgaver og myndighet, benyttelse av markedstenkning eller interkommunale samarbeid. Det vi ser en ny tendens til er at nå skal kommunene innovere seg ut av utfordringene. 

Et sentralt spørsmål han reiste var om kommunene har forutsetninger for å klare det som kreves for å klare kommunal innovasjon? Gjennom to forskningsprosjekt ved UiA viste han hvordan kommunale ledere i Norge ikke utøver innovativt lederskap, ikke vektlegger eksterne nettverk, ikke tenker nytt eller går på grunnleggende årsaker når de driver problemløsning eller at kommunen har en grunnleggende innovativ organisasjonskultur. Han konkluderte med at det viser seg at få forutsetninger er tilstede for å klare den innovative modellen, og derfor må man tenke annerledes. Først og fremst må det være en politisk styrt prosess, og man måtte anerkjenne behovet for endring. Det må skapes ny visjon og retning. Det må tas strukturelle og kulturelle endringer hvor man innfører en full tonivåmodell. Det innebærer å fjerne direktører/kommunalsjefer og staber, og det må settes ut makt og myndighet til førstelinjer. 

Øgård vekket de fremmøtte og han fikk mange spørsmål. Blant annet var man interessert i hvorvidt en tonivåmodell har holdt det den lover og om ikke det er en utdatert modell fra 90 tallet? Øgård viste til forskningen og hvor samtlige lovnader om kostnadseffektivitet, resultatfokus, kvalitet og brukerorientering innfris. Modellen kan knapt sies å være utdatert nå over 200 kommuner i Norge i dag fortsatt bærer modellen, men klart – flere har justert den til eget behov. Den han derimot presiserte; alle organisasjoner har en livsreise hvor man vokser seg store, og trenger revidering. Det skjer også ved innføring av tonivå. Byråkratiet vokser frem selv i denne organisasjonsmodellen. Likevel skal man være klar over at alle organisasjoner må fornyes etter x-antall år. Han avsluttet med å si; valg av organisasjonsmodell er et politisk spørsmål men at dere må ta skjeen i en annen hånd er helt klart. Den prosessen kommunen står overfor er altfor viktig til at det kan være en administrativ prosess. Det må være en politisk styrt prosess hvor politiske lederskap må utøves. 

 

Linda Hye

Gruppeleder,

Birkenes Ap

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!