Kommuneøkonomien: Her vil du merke kuttene

Penger Nett
KOMMUNALT. Rådmannens kuttliste for kommunale utgifter i 2014 er nå klar. Tirsdag kveld skal Kommunestyret behandle kuttforslagene, som vil svi på mange områder dersom de blir vedtatt.

Det er risikoen for store driftsunderskudd og muligheten for å havne på den upopulære ROBEK-lista som gjør at rådmannen må spare inn til sammen 8,9 millioner kroner i løpet av inneværende år. Kuttene og størrelsen på dem har vært varslet lenge, men i saken “Konsekvenser av budsjettvedtak og å beholde struktur innen skole og barnehage” er de konkrete tiltakene presentert.

Kutter 8 årsverk

Hele fem millioner skal spares inn ved å kutte cirka åtte årsverk. Såkalte partssammensatte arbeidsgrupper skal settes i sving for å sikre god samhandling og tilstrekkelig informasjon til alle involverte.
Deretter listes et titalls andre tiltak opp. De er fordelt på de kommunale tjenesteområdene kommunale fellesområder, skole og oppvekst, helse og velferd og teknisk sektor, i tillegg til at en del investeringer tas ut av 2014-budsjettet.

Mindre lønn til ordfører

Ordfører Arild Windsland går nærmere 74.000 kroner ned i lønn, fra 770.000 til 696.000 kroner. Lønna tilsvarer da 80 % av stortingsrepresentantenes lønn, mot tidligere 90 %. I tillegg er det kuttet 11.600 kroner i godtgjørelsen til utvalgsmedlemmer og medlemmer i styrer, råd og utvalg.

Kan legge ned SFO

Dersom forhåndspåmeldingen viser at færre enn fem elever per dag er aktuelle for SFO ved en skole, foreslår rådmannen å legge ned tilbudet den dagen. Utenom skoleåret foreslås det at det må være minst ti elever for at ordningen skal tilbys på Birkeland skole. Tidligere var det tre elever som var minimum for begge typer tilbud.
Barn fra asylmottaket SANA skal få tilbud om plasser i kommunale barnehager.
De kommunale barnehagene må forvente flere barn per voksen. Bemanningsnormen har vært praktisert med omtrent én voksen per tre små barn og én voksen per seks store barn. Dette gjøres gjeldende etter skoleferien. Skolesjef Geir Svenningsen regner med at kommunen vil komme noe bedre ut økonomisk med tanke på utgiftene per kommunale barnehageplass, som danner grunnlaget for tilskuddet til private barnehager.

Demenstilbud forsvinner

Ved Birkenes sykehjem skal bemanningen tilpasses behovet for antall plasser. Det innebærer en reduksjon på cirka 3,7 årsverk, som over et helt år skal gi en innsparing på kr 1,4 millioner kroner. Helårseffekten kommer fra 2015.
I budsjettvedtaket før jul ble det bestemt at gruppe 6 på sykehjemmet, som har hatt beboere med relativt lavt omsorgsbehov, omgjøres til omsorgsboliger med heldøgns omsorg og pleie. Det kan skje allerede fra 1. juni på grunn av lavere belegg på sykehjemmet.
«Inn på Tunet», som er et tilbud til begynnende demente, sies opp med virkning fra 1. april i år. Det kan bli aktuelt med betaling for enkelte tjenester i hjemmesykepleien.

Vaktmester på anbud

Det går mot konkurranseutsetting av renhold og vaktmestertjenester. Det berører henholdsvis 22 renholdere fordelt på 14,5 årsverk og 9 vaktmestere fordelt på 7 årsverk.
Teknisk kontor skal redusere i årsverkene tilsvarende 1,2 millioner kroner. Både for landbrukstjenester og plan og byggesak skal det søkes samarbeid med andre kommuner. Landbruk spesielt skal begynne å samarbeide med Lillesand kommune allerede i 2014. Samtidig skal samarbeid med andre kommuner utredes. Litt mer avventende er oppmålingstjenesten, som forventer samarbeid innen Knutepunkt Sørlandet.

Kirken skeptisk

Kirken i Birkenes har fått 100.000 kroner mindre i driftstilskudd.
– Det vil gå ut over lovpålagte oppgaver innenfor HMS, fagkurs og utvikling, samt investeringer i utstyr til drift av kirkene og kirkegårdene. Det vil også kunne gå ut over sommervedlikehold på kirkegårdene, kommenterer kirkekontoret, som melder om at det er til å leve med i ett år.
– Dersom det viser seg at dette vil fortsette i 2015, vil det by på store problemer for drift av kirke og kirkegård, legges det til.

Utsetter investeringer og prosjekter

Rådmannen foreslår å utsette en rekke investeringer. Det er mange ulemper knyttet til det. De blir gjort nærmere rede for i saksframlegget. Lista ser imidlertid slik ut:
– e-Handel
– Overføring av kommunestyremøter til nettet
– Barnehageprosjekt(er)
– Fornying av ventilasjonssystem Birkeland skole
– Sansehave for demente på Birkenes sykehjem
– Høydebasseng Natveitåsen
– Traktor og tilhenger til teknisk
– Bil til hjemmesykepleien
– Utstyr og vedlikehold til kantina
– Bruer/inspeksjon
– Kirken: Investeringer tilsvarende 800.000 kroner fjernes. Det betyr at blant annet at ny digital salmebok og bygging av toaletter og redskapsbu ved Vegusdal Kyrkje ikke får støtte.

Oppdatert 06.02.14 kl. 10.45