Vindkraftdebatten i Birkenes – svar til Kjell Eirik Stoveland

Terje ÅneslandLESERBREV. På BirkenesAvisas nettside og i Lillesandsposten 9. juli betror Kjell Eirik Stoveland leserne at han ikke kan holde seg fra å korrigere «mange tvilsomme påstander» fremsatt av Motvinds styre. Vi i Motvind er opptatt av å få frem fakta og tillater oss å kommentere noe av det han skriver.

1. Naturen blir etter hans mening ikke rasert- siden bare at 2-3% av arealene som er «innegjerdet» av vindmøllene blir direkte berørt (montasjeplasser, veier, kraftlinjer eller kabelgater). Og 25 km2 utgjør bare 4% av Birkenes totale areal.
Kommentar: I vindkraftområdet blir det plassert 57 vindmøller som rager nesten 180 meter i været, som bråker, er i bevegelse og flere av dem lysmerket. Veiene er ikke vanlige skogsbilveier, men må dimensjoneres for svært tunge og lange transporter. For å få riktig stigning og kurver må det derfor sprenges ut betydelige mengder stein og lages store skjæringer og fyllinger i et ellers nesten uberørt villmarksområde.Dersom man regner at arealet som blir negativt påvirket av vindmøllene strekker seg 1 km utenfor selve vindmøllene, øker det berørte arealet til 60-75 km2 – da er altså bortimot 10% av kommunens areal direkte berørt. Og i all anstendighets navn – dette er ingen urimelig forutsetning.
Vi mener altså at områdets verdi som natur- og friluftsområde blir dramatisk forringet, i tillegg til at det vil ha negativ innvirkning på bolighus og fritidsboliger i nærområdene.
Vi bare konstaterer at Stoveland og Motvinds medlemmer ser ulikt på dette.

2. Stoveland mener at E.ON har større kompetanse på vindkraft enn Motvind og da kan følgelig ikke Motvind trekke i tvil noe av det E.ON presenterer.
Kommentar: E.ON har større kompetanse enn styret i Motvind på vindkraft, men det er merkelig at Stoveland ikke ser at E.ON har et formål med sine presentasjoner, konsesjonssøknad og møter med kommune og andre berørte – det er å få konsesjon til å bygge vindkraftanlegget. Dermed vil de selvsagt, som alle selgere, fremheve alle positive sider med prosjektet og dysse ned de negative. De vil henvise til forskere og rapporter som støtter sitt syn og se bort fra de som mener noe annet.
Vi mener det er svært viktigat birkenesingene også får se de mange negative sidene av en slik utbygging. Det er også verdt å merke seg at E.ON og familien Stoveland begge har økonomiske interesser av at prosjektet blir realisert.

3. Personer i vernegruppa for Tovdalselva skal ha pekt på vindkraft som et godt alternativ.
Kommentar: Vi mener også dette kan være et godt alternativ – men det betyr ikke at det er likegyldig hvor man bygger ut vindkraften. Vi mener at så vel Blindleia som Storehei-Heimdalsheia er helt feil bruk av verdifulle arealer. Framtiden for vindmøller ligger i å utvikle teknologien for flytende vindmøller til havs. Noe som allerede er langt framskreden i sin utvikling. Dette har vi belyst i et tidligere leserinnlegg.

4. Påstand fra Stoveland: En veterinær i Motvinds styre hevder at laksen i elva står i fare ved vindmølleutbygging.
Kommentar: Dette er en feilaktig påstand fra Stoveland! Det har aldri vært påstått fra noen i Motvind at en evt vindkraftutbygging vil ha negativ innvirkning på laksen i Tovdalsvassdraget. Det vi imidlertid har sagt er at det må utredes nærmere om det finnes momenter ved en utbygging som kan ha negative konsekvenser for laksen. Eksempler på hva vi mener bør sees nærmere på er fare for sulfidavrenning og frigjøring av aluminium som vi har sett langs Moelva og Kaldvelfjorden, lavfrekvent lyd og skyggekast. Når samfunnet har satset så stort på å få laksen tilbake vil det etter vår mening være uansvarlig og ikke sjekke dette nærmere.

5. Stoveland påstår at Motvind mener man ikke kunne høre vindmøllene på Lista fordi to møller stod stille.
Kommentar: Dette er selvsagt ikke riktig. Slik det ble fremstilt i media mente vi det var riktig å påpeke at møllen vi stanset ved stod stille. Vi mener også det er rart at det konkluderes med at støy ikke er noe problem etter en liten tur inn i anlegget. Det beste i så måte burde vært å snakke med naboer til vindkraftanlegget og høres deres opplevelser. Da ville man fått høre at støynivået varierer veldig og at det til tider er svært plagsomt for mange av dem. Vi vil komme tilbake til denne problematikken senere.
Vi håper med dette å ha oppklart noen av Stovelands mange misforståelser og ser frem til en ryddig debatt basert på fakta fremover.

Styret i Motvind-folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes.
Terje Ånesland, Wiggo Svendsen, Ommund Birkenes, Bjørnar Ytrehus og Daniel Bakken