Ukas leder: Skoletidsdebatten er i gang

Redaktør Bjørn Vidar LieSkolesjefens forslag om å 1) innføre fem dagers skoleuke for alle grunnskoleelever og 2) utvide skoledagen til syv timer to dager i uka for 4.-7. trinn og tre dager i uka for ungdomstrinnet, har ikke gått upåaktet hen. I dette nummeret av BirkenesAvisa tar både foreldre og lærere til orde for sine preferanser.

Foreldrene ønsker å beholde onsdagen som en fridag for de yngste elevene. De tror de minste trenger det ekstra pusterommet midt i uka. Lærerne hevder tvert imot at førsteklassingene kommer trøtte på skolen både mandag og torsdag etter å ha hatt fri i helga og onsdagen.

Foreldrene frykter at fem dager skole i uka vil slite ut elevene og gi dårligere klassemiljø og mer uro i timene. Lærerne mener tvert imot at fem kortere dager er bedre enn fire lange, da formiddagen er den klart beste tida for læring. Det eneste de synes å enes om er at syv timer skole per dag er for mye.

I tillegg vil både kommunen, den enkelte skole, foreldrene og barna få en del praktiske utfordringer som må løses dersom skoletidene endres; Skoleskyss, SFO-kapasitet, lekser, kulturskoletilbud, fritidsaktiviteter – alt blir berørt dersom skoleuka og ikke minst skoledagen blir lenger.

Nå skal både skolestrukturen og skoletidene gjennomgås nøye i løpet av de nærmeste månedene før en avgjørelse tas. Skolesjefen slår i denne ukas utgave av BirkenesAvisa fast at det uansett vil være for tidlig å endre på skoletidene i år. Vi tror imidlertid både elever, foreldre og lærere må belage seg på en endring, om ikke neste år, så i løpet av få år. Og det er til syvende og sist skoleeieren – kommunen ved Kommunestyret – som skal ta den endelige avgjørelsen.

Det blir ingen lett avgjørelse. Det er gode argumenter for både å bevare dagens skoletidsordning og for endring, og det er sterke følelser i sving, spesielt på foreldresiden. Så hvem skal politikerne lytte til? Foreldrene som ønsker å beholde ”kosedagen” hjemme med barna, eller lærerne som ønsker å utnytte den beste tida for læring best mulig?

Og hva med de praktiske utfordringene? Har skolene kapasitet til å ta imot den store økningen av SFO-brukere som trolig vil komme dersom skoletidene endres? Er det mulig å få til en skoleskyssordning som fungerer tilfredsstillende for både barneskole- og ungdomsskoletrinnet, dersom de slutter til ulike tider?

Kanskje må man tenke helt nytt. Er det for eksempel mulig å legge organiserte fritidsaktiviteter inn på slutten av skoledagen, som et alternativ til SFO for de av elevene som ønsker det? Tidligere hadde Birkeland musikkorps øving på slutten av en skoledag en gang i uka. Den ordningen er det mange som savner.

Det kan være tøft for en seksåring å begynne på skolen. Da kan det være forståelig at foreldrene ønsker at barnet deres skal få det pusterommet den ekstra fridagen representerer. Men trenger syvåringen og åtteåringen det samme pusterommet?

Hvilke erfaringer sitter andre kommuner på når det gjelder femdagersuke for de minste og syvtimersdager for de større elevene? Hva mener foreldrene, utenom de mest engasjerte som sitter i FAU og SU? I Audnedal ble det gjort en spørreundersøkelse blant alle første- og andreklasseforeldrene. Den viste at mer enn 70 prosent ønsket å beholde onsdagen som fridag for de minste elevene. Kan det være aktuelt med en slik spørreundersøkelse i Birkenes også?

Det eneste som synes klinkende klart når det gjelder skoletid i Birkenes er at det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål. De nærmeste månedene vil forhåpentligvis gi svar på en del av dem.