Ukas leder: Nybygget på Grasham

RedaktørenMandag i forrige uke var det dugnad for å få det nye museums- og barnehagebygget på museumsgården Grasham på Tveide mest mulig ferdig til barnehageåret starter 7. august. Nå er det usikkert om barnehagen kan åpne som planlagt, ettersom det er kommet en ny klage på mønehøyden på bygget.

Kombinasjonsbygget har vært omstridt fra første stund. Da de første planene om et kombinert museums- og barnehagebygg i moderne stil med plass til 40 barn ble presentert, reagerte naboene med underskriftsaksjon mot bygget. Siden har det kommet flere klager og protestbrev fra naboene på Tveide.

Etter hvert er bygget krympet i størrelse og fått en form mer i tråd med eksisterende byggestil i området, antall barn og ansatte i barnehagedelen er redusert, og naboprotestene er minsket i antall, om ikke i styrke. Nå er det kun én nabo igjen som protesterer, uten at man bør la seg forlede til å tro at de øvrige naboene er lykkelige over nybygget som er reist i museumstunet. De synes imidlertid å ha innfunnet seg med det.

Den gjenværende protesterende naboen har helt klart noen poenger. At mønehøyden på bygget er over det som Plan- og bygningsloven tillater, burde vært oppdaget på et tidligere tidspunkt, slik at byggetegningene kunne blitt endret og bygget kunne blitt oppført i henhold til lovens krav. Ettersom det tydeligvis verserer ulike oppfatninger av hvordan mønehøyde skal måles, burde dette vært avklart før byggetegningene ble ferdigstilt. Noe av kritikken mot saksbehandlingen og arkitekten er derfor berettiget, etter vår mening. Naboen ba også om at klagen på byggetillatelsen ble gitt oppsettende virkning og at byggearbeidene måtte stoppes mens klagen ble behandlet. Det ble ikke tatt til følge, noe det kan stilles spørsmålstegn ved.

Hadde bygdemuseet blitt pålagt å utarbeide reguleringsplan for eiendommen før det ble gitt byggetillatelse, kunne den siste runden i saksbehandlerapparatet vært unngått. Det skjedde imidlertid ikke. I stedet var bygget nesten ferdigstilt før Fylkesmannen klarte å komme til en konklusjon, som altså var å oppheve byggetillatelsen.

Byggherren – bygdemuseet – har, så vidt vi kan se, rettet seg etter de krav og pålegg de har fått fra det offentlige gjennom hele planleggings- og byggeprosessen. Museet innbød naboene tidlig til informasjonsmøte om planene og har informert om alle endringer underveis. Alle politiske vedtak i saken har også vært enstemmige. Byggets bruk og funksjon bryter heller ikke med gjeldende planverk. Det har Fylkesmannen slått fast.

Nå er bygget så godt som klart til innflytting. Det står 32 barn og åtte ansatte og venter på å ta barnehagedelen i bruk, mens dugnadsfolket i Birkenes bygdemuseum verker etter å få bedre og mer funksjonelle omgivelser for arbeidet med mottak, registrering, oppbevaring og utstilling av bygdas kulturarv.

Dette er en svært vanskelig sak, og det er trist at den har utviklet seg som den har. Men til tross for naboens poenger, mener vi dugnadsfolket i bygdemuseet har gjort sitt beste for å følge de lover og regler som gjelder for slike utbygginger, og i liten grad kan klandres for de feil som er begått i saken. Vi mener derfor det vil være urimelig å pålegge dem å rive nybygget eller senke taket de nødvendige 78 centimeterne for at det skal tilfredsstille kravet til mønehøyde. I stedet håper vi den siste klagesaken kan få en rask avgjørelse slik at bygget kan bli godkjent og tatt i bruk.